Карти

 

От всички 264 общини в Република България 242 нямат (към 1-ви януари 2014 година) актуални общи устройствени планове (ОУП) за територията на общината заедно с всички населени места в нея. Тук не са включени 14-те общини, ОУП на които се възлагат по реда, предвиден в Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

С измененията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) от края на 2012 година (Параграф 123, алинея 2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗУТ, обнародван в Държавен вестник, брой 82 от 2012 година, в сила от 26-ти ноември 2012 година) е прието ежегодно да се отделят средства от държавния бюджет за финансово подпомагане на общините за изработване на ОУП.

Изработването на ОУП на община е продължителен процес, който отнема от година и половина до три години и съгласно член 126, алинея 1 от ЗУТ задължително се възлага по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), което допълнително удължава и срока на изпълнението им.

С промяна в нормативната уредба, в сила от 1-ви януари 2016 година, се създават ограничения при реализирането на инвестиционни намерения за територии без действащи общи устройствени планове. За да се изпълняват значими проекти на територията на Република България, финансирани от ЕС, от държавния бюджет или от частни инвеститори е необходимо за съответните територии да има изготвени и влезли в сила ОУП.

С актуализирането на основните планови документи в областта на устройство на територията ще се подобри инвестиционния климат в общините, чрез:

  • определяне на горещите точки за ревитализация на урбанизираните територии и посочване на възможни целесъобразни локализации в крайградските зони;
  • прозрачност и предвидимост при определяне на максимални показатели на застрояване в подробните устройствени планове (еднакви за дадена зона).

С ОУП върху територията се отлагат:

  • предвижданията на Европейската и националната стратегически рамки в контекста на областните стратегии за развитие, интегрираните и секторните планове, като техните хипотези се проверяват във времеви хоризонт в пъти по-голям от съответния програмен период (20-50 години);
  • проблемите на опазване на околната среда и изява на културно-историческите ценности, като насоката на двете министерства, МОСВ и МК по закон са заложени още в заданието и опорния план предшестващи проекта на ОУП.
Финансово подпомагане изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини през 2014 година от

Министерство на инвестиционното проектиране (МИП)

3 680 132 лева е общата стойност на разплатените средства за 2014 година съгласно подписаните споразумения към 92 общини. 35 общини са подпомогнати с пълната сума по сключените споразумения за изработване на задание и опорен план, или общо с 490 096 лева.

31 общини са представили договори с избран по реда на ЗОП изпълнител и са получили авансово плащане съгласно сключените през 2014 година споразумения за подпомагане изработването на проект на ОУП. По тях разплатените суми възлизат на 697 559 лева.

26 общини (*) са представили сключени договори с избран изпълнител по реда на ЗОП и изготвен предварителен проект на ОУП и са финансово подпомогнати с пълната сума по сключените споразумения, или с 2 492 477 лева.

(*) Общо 30 предварителни проекта са разгледани и приети като отговарящи на Наредба № 8 от 14-ти юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове (изменение, обнародвано в Държавен вестник, брой 22 от 2014 година, в сила от 11-ти март 2014 година – приложения и примери) на заседания на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), но министерството (МИП) е успяло да изплати пълната сума по сключените споразумения на 26 общини, преди да бъде закрито.

Финансово подпомагане изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини през 2015 година от

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

5 милиона лева са предвидените средства в бюджета на МРРБ за 2015 година по процедурата за финансово подпомагане изработването на задания и проекти на общи устройствени планове на общини, като дейността продължава въз основа на одобрена от министър методика и при финансовите условия, приети през 2014 година.

Необходимият ресурс за финансово осигуряване на общините със сключени споразумения през 2014 година надвишава 9 милиона лева. Приоритетно са разгледани заявленията на общините, които през 2014 година са провели процедури по ЗОП и вече имат сключени договори с изпълнител за изработване на проект на ОУП, както и тези в процедура за избор на изпълнител. Общо 166 общини са кандидатствали за финансово подпомагане. Постъпилите искания са разгледани от работна група и е определен поименен списък на общините, за които ще бъде осигурено финансиране.


(*) 30 общини от 2014 година

През 2015 година 58 общини представиха в МРРБ предварителни проекти на общи устройствени планове. 20 от тях успяха до края на годината да проведат обществени обсъждания по член 127, алинея 1 от ЗУТ – общините Айтос, Братя Даскалови, Брацигово, Димитровград, Лесичово, Медковец, Хитрино (с изплатен аванс през 2015 година), Алфатар, Ардино, Венец, град Добрич, Каолиново, Лозница, Малко Търново, Никола Козлево, Правец, Самуил, Троян, Трявна и Чипровци (с изплатен аванс през 2014 година).

Другите 38 общини получили финансово подпомагане за представените предварителни проекти са Антоново, Априлци, Берковица, Велики Преслав, Ветрино, Вълчи дол, Върбица, Девин, Джебел, Иваново, Казанлък, Кайнарджа, Кирково, Костенец, Кърджали, Летница, Мездра, Мизия, Момчилград, Монтана, Никопол, Перник, Радомир, Разлог, Рила, Челопеч, Чепеларе (с изплатен аванс през 2015 година), Брусарци, Димово, Копривщица, Кочериново, Сапарева баня, Септември, Сливо поле, Суворово, Съединение, Тервел и Якоруда (с изплатен аванс през 2014 година).

В изпълнение на одобрената методика 5 общини (Бобов дол, Борино, Невестино, Павел баня и Севлиево) получиха 20% аванс след подписан договор с избран изпълнител по ЗОП, но както и общините Павликени и Харманли – представиха непълни предварителни проекти (общо 7 общини без извършен трансфер от МРРБ за предварителен проект).

4 общини (Белово, Белоградчик, Ловеч и Смолян) не успяха да завършат процедурата по избор на изпълнител.

За тези 69 общини е осигурено финансиране и през 2016 година в общ размер от 3 505 310 лева. С остатъка от предвидените за 2016 година средства е планирано изплащането на 20% аванс към още 116 общини.

Финансово подпомагане през
2016 година

През 2015 година общините Дупница, Пещера, Провадия, Хаджидимово и Хисаря представиха в МРРБ своите задания за изработване на общи устройствени планове (в срок и придружени с необходимите документи) и получиха съответното финансово подпомагане.

Схеми към Междинно представяне (28-ми ноември 2016 година) на тема Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора по научна специалност Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

Анализ на социалната инфраструктура и средата за млади хора

От разгледаните планове се оформят следните изводи и тенденции:

  • В анализите на всички планове е отделено достатъчно място за социалната инфраструктура и за младежта, но никъде не са разгледани младежките дейности;
  • Плановете се фокусират върху пространствената рамка за развитие на общината, т.е. предвиждат се нови зони за спорт, отдих и рекреация, но не се анализират публичните обекти, техните функции и реконструкцията на селищните центрове; Не се предвиждат нови жилищни структури, а само разширение на съществуващите.

Частите Социална инфраструктура обикновено биват публикувани само в предварителните проекти и не могат да бъдат открити в Интернет страниците на общините след одобряването на съответния общ устройствен план.

0

alternative urban mobility

Кръгла маса на тема “Алтернативна градска мобилност” към всички снимки от албума “От 115 км велоалеи в България, изградени по оперативна програма “Региони в растеж”, 48 километра са изградени в Пловдив. ТоваПовече информация
By : Благой Петков | ное. 3, 2017
0

urban standart

Градски стандарт Източник: bgplanning.org   Създаване на стандарт за оценка и мониторинг на градската среда Заключително събитие по проекта
By : Благой Петков | окт. 31, 2017
0

workshop

Интердисциплинарен студентски уъркшоп
By : Благой Петков | сеп. 26, 2017
0

Kapana Fest

Капана фест препълни квартала. Петото издание на пъстрия фестивал стартира при засилен интерес. Родната шевица е безспорен фаворит на Капана. Велико Търново, София, Бургас, Габрово, Пазарджик, Хасково – това са само част от градовете,Повече информация
By : Благой Петков | юни 2, 2017
0

Models for Conservation and Regeneration of Historic Areas in Sofia

Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София Източник: sofia-agk.com Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 към Столична Община,Повече информация
By : Благой Петков | ян. 9, 2017
0

Movement is Health

Движението е здраве
By : Благой Петков | ное. 30, 2016
0

Development Plans 2016

“Само 12 от 265 общини в България имат приети и действащи общи устройствени планове. По-голямата част от останалите са предприели действия за изработване на ОУП, като процедурите са на различен етап отПовече информация
By : Благой Петков | юни 16, 2016

Concept for Spatial Development of Plovdiv

Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив На 19-ти февруари 2015 година имах удоволствието да присъствам на заседание на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към Община Пловдив, на което беПовече информация
By : Благой Петков | февр. 19, 2016
0

Alternative MBA

На 16-ти декември 2014 година имах удоволствието да посетя деня на отворени врати в модул Управление на промяната на Alternative MBA (aMBA) Запознахме се и разговаряхме с участниците от втори випуск на програмата, коитоПовече информация
By : Благой Петков | дек. 16, 2014
0

Spatial Development Glossary

източник: coe.int ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ Европейска конференция на министрите, отговарящи за устройството на територията (CEMAT), 14-та сесия, Лисабон, Португалия, 26-27 октомври 2006 година, издание на Съвета на Европа, септември 2009 година, превод отПовече информация
By : Благой Петков | окт. 1, 2010