vitosha

Магистърската програма по урбанизъм надгражда част от модулите на бакалавърската програма чрез по-сложни теми и изисква повече самостоятелна подготовка. От друга страна в програмата навлизат нови икономически, технически, мениджърски и управленски модули, които подготвят младите урбанисти за професионална реализация на по-високи равнища в публични и частни организации.

Урбанизмът е професия с широко поле на реализация и голяма част от завършилите специалността се насочват в разнообразни стратегически и оперативни сфери на пространственото планиране и управление.