Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София

Източник: sofia-agk.com

Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 към Столична Община, направени на територията на район “Възраждане”, квартал 142. Изборът на зоната на изследване е направен чрез обсъждане между авторския колектив и партньорските организации-управлението на район „Възраждане“ и Гражданска инициатива “Възраждане-Женски пазар”.

Целта на проекта е да се предложат условия за ефективно развитие на урбанистичния потенциал на централните исторически квартали, чрез възстановяване на културната и пространствена стойност на градската тъкан в непосредствена близост с археологическите разкрития и забележителните централни обществени пространства на Столицата.

Проектът предлага система за изследване на сгради и пространства с приложение на положителни европейски практики и изучаване на обществените нагласи и очаквания.

Формулирани са предложения за оценка на състоянието и третиране на съществуващите сгради и пространства с цел тяхното опазване, обновяване, преустройство и оздравяване.

Реализирана е съвместна работа с обитателите и администрацията на района чрез обсъждане на работни материали, резултати и предложения. Създадени са условия за участие на локалното население в оценките и предпоставките за устройствени и професионални решения.

Формулираните модели са основа и предпоставка за политика за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали.

Работата е реализирана с активното гражданско и на местната власт участие, като са използвани резултатите от Социологическо изследване “Проучване на общественото мнение за опазване и обновяване на исторически централен софийски квартал”, което се осъществи в обхвата на булевардите “Мария Луиза”, “Тодор Александров”, “Опълченска” и “Сливница”, както и изследването “Изучаване на френския и европейския опит в областта на опазване, обновяване и социализация на исторически градска квартали”.

Съставител и редактор сборника е доц. д-р арх. Свободна Вранчева, ръководител на авторския колектив. Компютърната обработка е поверена на арх. Атанас Ковачев и д-р Добри Бояджиев, гл. ас. В обсъждането му взеха участие: Малина Едрева (председател на Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно пмногообразие към СОС), Ирина Йорданова (председател на Програмния съвет на Програма “Европа” на СО и председател на Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничество към СОС), арх. Здравко Здравков (главен архитект на Столична Община), Екатерина Йорданова (председател на комисията по транспорт и туризъм – СОС), Силвия Христова (председател на комисията по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика – СОС), г-жа Савина Савова (Кмет на район “Възраждане”), г-жа Татяна Димитрова (Зам.-кмет на район “Възраждане”), Пепа Илиева (PR- консултант на район “Възраждане”), представители на програма “Европа”, редица специалисти от НАГ, Драгомир Димитров (изп. директор на пазари “Възраждане”), архитекти и представители на САБ и КАБ, граждани-обитатели на изследвания район.

 

Вашият коментар