доц. Ирина Генова, д-р арх. Любинка Стоилова

Вид на дисциплината: Избираема
Методи на оценяване: Есе, писмен изпит

 

Цели на курса:

Курсът има за цел да представи пространствените и визуалните страни на градския организъм като процес на създаване, творчески резултат и процес на визуално възприятие. Той запознава с основни понятия от областта на урбанизма, градоустройството и визуалните изкуства, които да разширят представите на бъдещите магистри социолози, и им предоставят полидисциплинарен инструментариум при подхода към проблемите на града.

Лекциите са богато илюстрирани с визуален материал от историята и съвременните урбанистични практики в power point презентации, с което се улеснява достъпността на преподаваната материя.

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми):

Курсът е разделен на две части – Визуални изкуства и Урбанизъм /градоустройство / архитектура, водени съответно от доц. Ирина Генова и от д-р арх. Любинка Стоилова. Освен въвеждащите два часа, всеки лектор ще представи седем теми – по 2 часа всяка.

Дисциплините Урбанизъм / градоустройство / архитектура се разглеждат като части на архитектурната наука и практика. Поставят се основните понятия и формите на управление на дейностите по оформление на града – Форма и образ в градоустройството, комуникация чрез архитектура/ градоустройство – структуриране и възприятие на града. Разчитат се разнообразни послания на различни пластове от градската култура, както и съвременните явления в управлението на града, в частност – на София.

 

Тематичен план:

 

Част: Визуални изкуства

 

Публикации

 

Част: Урбанизъм / градоустройство / архитектура

 

І. Урбанизъм / градоустройство / архитектура като части на архитектурната наука и практика – Форма и образ в градоустройството, комуникация чрез архитектура / градоустройство – структуриране и възприятие на града. Урбанистична дейност.

ІІ. Градската образност – понятия, еволюция на представата за образ на града; модерен и постмодерен възглед за града / съвременни идеи – физическо и социално пространство, текст / контекст, визуален език, диалог; калейдоскопичност / мозаичност.

ІІІ. Опозицията град / природа / цивилизация
градската панорама/панорами, природна рамка – географски дадености, релеф, климат; виртуалният град; скелет, градска тъкан (йерархия, център-периферия; центричност-полицентричност, осовост, линейност).

ІV. История, политически и икономически механизми и символи. Функционалност – социален профил на града, структура, зониране
Фактори, които определят / променят образа на града; функционални зони; изгледи / пейзажи, местни обичаи/традиции и ценности, навици, ролеви модели и потребление; опорни точки на градския скелет – места на високата култура и ежедневието.

V. Форма и композиция на града – силует, ансамбъл, комуникация
градът като сцена/арена на действие, ред / хаос, големина, мащаб, динамика, хоризонт на града; гледни точки и пространствено-времеви зависимости.
Теории за града – идеи, утопии и реалности.

VІ. Градско планиране, строителство и благоустройство
Градски дизайн и визуална комуникация в града, конструиране на образи и деконструкция на значения в градското пространство. управление на градските структури – теории и практики. Съвременното жилище и жилищните общности – проблеми и перспективи.

VII. История на града и градска памет – исторически пластове, съхранение и обновление, паметници на монументалното изкуство, паметници на културата, ансамбли, резервати; културна идентичност – индивидуална и колективна; диалог на епохи и култури – на примера на град София – Общият устройствен план и изпълнението му.
София – история на градоустройствено развитие и паметта на града

София

 

Допълнителни материали

 

Докторска градина – център на културата и изкуството

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд1.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд2.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд3.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд4.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд5.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд6.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд7.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд8.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд9.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд10.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд11.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд12.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд13.png
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2011/02/Слайд14.png