radinovo

Сигнатура: IAREAbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Промишлени и аграрни сгради
Водещ преподавател: гл.ас. арх. Виолета Комитова
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация:
Въз основа на учебното съдържание на лекциите и упражненията студентите ще могат да решават следните проектантски задачи:

  1. Да оразмеряват необходимата площ за различните типове производствени територии;
  2. Да създават схеми за пространствена организация вътре в зоната чрез подходящо подзониране;
  3. Да оразмеряват парцели за отделните предприятия в зоната.

Industrial Areas:
On the base of the contents of the lectures and seminars the students will be able to get decisions concerning the following designing tasks:

  1. To give an idea about total amount of necessary land for development of different types of industrial areas;
  2. To create urban scheme for spatial organization with the area using suitable subzoning;
  3. To give an idea of sizes of the plots for different enterprises within the area.

Повече за модула: Зоните за труд са специфични територии в градската структура. Този модул задълбочава познанията на студентите относно предизвикателствата и тенденциите в развитието на производствените зони, акцентирайки върху съвременните архитектурно-градоустройствени проявления в урбанизираната среда. Студентите прилагат наученото в проект за конкретна територия от български град.


Проблеми на производствените зони в прехода към пазарна икономика