PROEKTI_IKONOMICHESKA_ZONA_IPGVR_PLOVDIV_Final_6

Сигнатура: SOCPbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. арх. Веселин Дончев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината дава познания за водещите тенденции и сили в процесите на глобални социални промени и отражението им върху урбанистичното развитие. Придобиват се познания за социалните процеси като урбанистични фактори и се създава отношение към социокултурното многообразие. Създават се умения за прилагане на методи и техники при изследване на процесите на социални промени.

Social Policy: The subject provides knowledge on the leading trends and forces in the processes of global social changes and their reflection on urban development. Students are acquainted with the social processes as urban factors and develop an attitude towards the socio-cultural variety. Skills are acquired for the application of methods and techniques in the study of social change’s processes.

Повече за модула: Модулът разглежда спецификата на различните социални процеси и отражението им върху урбанистичното развитие. Студентите изучават структурата и поведението на обществото, за да могат да предложат чрез своите проекти спокойна и здравословна среда на обитаване, която да посрещне нуждите на жителите и да осигури възможност за развитие и просперитет на обществото и на отделната личност.