PROEKTI_IKONOMICHESKA_ZONA_IPGVR_PLOVDIV_Final

Сигнатура: PLTbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината разкрива основната същност, обхвата и предмета на изследване на теорията на урбанизма, като се разглеждат съвременните тенденции и дебати в практиката и теорията на пространственото планиране. Създават се умения за критична оценка на различни практически подходи и програми и отношение към социалните, икономическите и екологически аспекти и ценности на планирането.

Повече за модула: Модулът разглежда теоретичните постановки в урбанизма, съвременните тенденции и дебати в теорията и практиката на пространственото планиране. Създават се умения за критична оценка и сравнение между различните подходи с оглед социалните, икономически и екологични аспекти на планирането. Модулът възпитава активно отношение към предимствата и недостатъците на средата, търсене на проблемите в нея и тяхното решаване.

Theory of Urban Planning:

The module aims at introducing the scope and basics of the planning theory, its interrelations with other areas of knowledge and practice and the contemporary trends and debates in the spatial planning theory.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the basic principles of the spatial planning theory.
  • Skills of analysis and critical assessment of different approaches and policies to planning practice and their application in a specific spatial and socio-political aspects.
  • Attitude to the social, economic and ecological aspects and values of planning.