anthropology

Сигнатура: CANbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината разкрива проблемите на града в по-широк контекст – като сложно поле и пространствена проява на различни взаимносвързани културни процеси и показва възможностите за друг прочит на града и други пътища за въздействие върху неговото развитие. Придобиват се по-широки познания за града за взаимовръзките между културните процеси и градското развитие. Създават се умения за специфично отношение към социокултурната стойност на градското и извънградското развитие.

Cultural Anthropology: This subject reveals the problems of the town in a wider context – as a complex field and spatial manifestation of different interrelated cultural processes; it indicates alternatives for another viewpoint on the city and another ways for influencing its development. Wider knowledge is obtained on the town, on the interrelations between cultural processes and urban development. Skills are acquired for a specific approach to the socio-cultural value of urban and rural development.

Повече за модула: Тази дисциплина разглежда проблемите на урбанизираната среда като поле за пространствена изява на разнообразни културни общности. Студентите се обучават в различните възможности за прочит на града и методите за въздействие върху неговото развитие. Набляга се на онези пространства от града, които в повечето случаи остават незабелязани, но са носители на характерния дух на мястото. Изследването и анализирането на тези места помагат за оформянето на един различен поглед върху градското пространство у бъдещия урбанист.


Какво означава за мен „задръстване“?