kostinbrod

Сигнатура: RDP1bCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Минчо Ненчев
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината синтезира знанията в областта на икономиката, политиката, методите и техниките за планиране получени през годината и развива уменията за приложението им в планирането на малка по размери извънградска територия. Придобиват се умения за формулиране на регионална концепция, отчитайки социо-пространствената комуникация. Създава се отношение към съвременните тенденции в планирането на извънградски територии.

Rural Planning – Project: The module synthesizes knowledge in the fields of economics, politics, planning methods and techniques, that have been accumulated over the first year and develops the skills to implement them in a small size project area. Skills are acquired to pose regional concepts in relation with socio-spatial communication. Attitude is formed towards contemporary planning tendencies in nonurbanized areas.

Повече за модула: Този проект прилага на практика наученото в лекционния курс, фокусирайки се върху разнообразните функции на извънградските територии и тяхната роля за населените места. Студентите разработват проект за развитие на територия в близост до границите на града, като отчитат нейните географски характеристики, икономическата и социалната й роля за града. Това е модул, в който студентите имат възможността активно да приложат познанията си по географски информационни системи за реализирането на своя проект.


Планиране на извънградските територии в община Костинброд

Настоящият проект представлява своеобразно продължение на проекта за градско развитие на Костинброд  и е свързан с модула Планиране на извънградски територии