urban-planning

Специалността Урбанизъм е въведена през 2002 година и по нея се провежда обучение единствено в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Тя е резултат от успешно приключил проект по PHARE-TEMPUS с водещото участие на катедра Градоустройство и партньорството на Heriot-Watt University, Edinburgh, UK (www.hw.ac.uk) и University College Dublin, Ireland (www.ucd.ie). Програмата е рецензирана от водещи експерти от страната и чужбина и е акредитирана от Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в България.

Програмата е разработена на модулен принцип и въвежда Европейска система за трансфер на кредити и контрол на качеството. Съгласно изискванията на водещи международни професионални и академични организации, образованието по урбанизъм развива знания свързани с:

 • историята на урбанизма като комплексна наука и професия
 • характера, целите, теорията и методите в урбанизма
 • културните различия в урбанизма на европейско и световно равнище
 • развитието на природните и културни ценности, въздействието на човешката дейност върху околната среда и принципите на устойчивото развитие
 • политическия, институционалния и законодателен контекст на урбанистичната практика
 • механизмите за прилагането на урбанистичната политика
 • връзката на урбанизма с другите видове планирания

Учебната програма развива умения и ценности в следните области:

 • методи за определяне и решаване на проблемите в мултидисциплинарни колективи
 • правилно мислене относно концепциите, инструментите и мерките за управление на знанията и тяхното практическо приложение
 • техники за събиране, обработка и анализ на данните, включително използването на съвременни технологии
 • оценяване и управление на околната среда
 • анализиране на бъдещите потребности на обществото
 • интегриране на естетически принципи в урбанизма
 • съхраняване на културните ценности и заобикалящата човека среда
 • използване на словесна, писмена и графическа комуникация
 • спазване на принципа на професионалната етика

 

споделят за специалност Урбанизъм

Завършилите специалността намират професионална реализация на различни равнища в частния (проектантски и консултантски фирми, агенции за недвижими имоти) и държавния сектор (всички звена и нива на държавната администрация и органите на местното управление) и в различни области като:

 • специалисти в управлението на градовете и общините, на промените в природната и застроената обкръжаваща среда и при съчетаването на интересите на индивидуалната личност и обществото
 • консултанти в инвестиционния процес за ефективно използване на земята
 • експерти и проектанти в областта на стратегическото планиране, формирането на регионалната, градоустройствената и жилищната политика, планирането на туризма, на инфраструктурата и комуникациите, в областта на ландшафтното планиране и опазването на околната среда, при управлението на земята и собствеността
 • участници в екипи за проектни и научни изследвания, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда

Урбанистите участват в управлението на териториите и общините в съответствие със съвременната практика на европейските страни. Голяма част от тях работят и на свободна практика като независими консултанти.

Специалността Урбанизъм съчетава дисциплини в няколко направления

 • Урбанистична политика
  • социални,
  • икономически,
  • екологични и
  • законодателни аспекти на политиките в сферата на урбанизма
 • Урбанистична теория и история
  • история на развитието на градовете и техните основни елементи
  • теоретични течения и модели, съпътстващи урбанистичното развитие
 • Урбанистична методология
  • съвременни методи за градско и регионално развитие
  • управление на природните, финансовите, материалните, информационните и човешките ресурси
  • методи за провеждане на научни изследвания и анализи
 • Техники на планиране
  • анализ и изследване на урбанистичната територия
  • методи за систематизиране, интерпретиране и представяне на данни и резултати, чрез използване на технологии и средства за комуникация
 • Професионална практика
  • практически занимания по изработване на планове и стратегии за различни обекти и територии
  • управление на работния процес и работата в екип

Всяка година от програмата има своята основна тема и предлага набор от модули, ориентирани към съответното равнище

Специалност Урбанизъм

Брошура на специалността

 

Първи курс
Първата година въвежда студентите в областта на урбанизма, неговия исторически, социален и екологичен контекст, като им предоставя теоретичната подготовка за процесите на урбанистичното развитие.

Основи на урбанизма

Втори курс
Разширяване на познанията за основните процеси, формиращи регионалните и урбанизираните структури, политическо, икономическо, социално и технологично развитие на съвременна Европа.

Процеси на урбанистичното развитие

Трети курс
През третата година студентите задълбочават познанията си в областите управление, законодателство и администриране. Широкият спектър от избираеми модули позволява на студентите да се ориентират към привлекателна за тях сфери.

По-широк контекст на планирането

Четвърти курс
В последната година от бакалавърската програма студентите използват натрупаните теоретични и практически познания за самостоятелно взимане на решения и прилагат научените подходи за планиране на динамично променящата се среда, спазвайки етичните …

Приложен урбанизъм

Магистърска степен
Надгражда част от модулите на бакалавърската програма чрез по-сложни теми и изисква повече самостоятелна подготовка. От друга страна в програмата навлизат нови икономически, технически, мениджърски и управленски модули, които подготвят младите …

Магистърска програма по урбанизъм

Докторска степен
За тази образователна и научна степен могат да кандидатстват студентите със завършена магистърска степен. Архитектурният факултет обявява конкурси за докторанти в различни сфери, включително по урбанизъм.

Докторат

Програмата по Урбанизъм предлага на студентите комбинация от задължителни и избираеми модули. По този начин студентите сами могат да се насочат към областта, която представлява интерес за тях. Обучението се провежда под формата на лекции, семинари и практически занятия, поради което изисква сериозна самоподготовка в извънучебно време.

Създават се предпоставки за студентите да развиват своето критично мислене, подход и собствена позиция за различните политики и проекти, което предполага търсене на литературни източници, български и чуждестранни, и активно участие в семинарите и дискусиите. През годините на обучение се организират разнообразни практики, стажове и посещения в частни фирми и публични институции. Освен това широкият спектър от външни специалисти, постоянни гост-лектори, допринася за формирането на богато разнообразие за света, необходимо на младите урбанисти.

Бакалавърската програма по Урбанизъм е отличена със сертификат за качество на Асоциацията на Европейските училища по планиране (AESOP). Сертификатът удостоверява съответствието на програмата със стандартите за качество, залегнали в Хартата на асоциацията и успешното интегриране на програмата в международния образователен процес.

aesop

Учебен процес
Работа в екип

Работата на урбаниста оказва силно влияние върху различните сфери от живота на обществото и далеч надхвърля чисто пространственото планиране. Урбанистът е комуникативна личност с широк кръгозор, която има много важна роля в своя колектив – да намира разбирателство с всеки един участник в процеса на изготвяне на плановете, тяхното осъществяване и управление.

Умението за колективна работа е едно от най-важните за нашата професия, затова неговото развиване е залегнало в учебната програма на специалността от самото начало. Всяка година в много от модулите студентите се разделят на екипи, за да разработват заедно своите курсови работи, презентации и проекти. Освен помежду си, те развиват комуникационните си умения и съвместно с колеги от други специалности. В магистърската програма урбанистите работят в колектив с архитекти. Извън университета, много от тях участват в проекти и със студенти от други специалности като Ландшафтна архитектура, което дава на бъдещите специалисти ценния опит от интердисциплинарен подход към поставената задача.

За да може един екип да функционира добре, са необходими набор от умения, които студентите придобиват по време на обучението си. Всеки един член на екипа трябва да има ясна представа за общата цел и метода за нейното реализиране. Колективната работа е голямо предизвикателство, което учи на общуване, изслушване, търпение, компромис. Тя развива у студента умението да се аргументира и да отстоява позицията си, но също така да се вслушва в чуждата гледна точка и да приема доводите на събеседника. Тук желанието за самоизява може да остане на заден план, за да се постигне възможно най-качествен резултат. Уважението един към друг помага за разбирателството и сплотяването на колектива. Това от своя страна създава една приятна атмосфера за работа, предразполагаща всеки участник да се чувства спокоен и да изрази себе си, своите идеи и творчески способности. Когато има хармония между отделните участници, работата върви гладко, а поставените от преподавателите задачи се изпълняват с лекота. Това е една малка школа за бъдещите професионалисти, чиято най-тежка задача ще бъде свързана с координацията на екипи от най-различни специалисти.

Доц. д-р арх. Валери Иванов, ръководител катедра Градоустройство от 2015 година, споделя за промените след първите 10 години на специалността Урбанизъм:

“Равносметката?

 1. Първо – специалността е факт;
 2. Второ – нарастващият авторитет в страната е факт;
 3. Потребността от урбанисти е факт;
 4. Четвърто – присъствието на урбанисти в много професионални, социални, творчески и прочие житейски сфери е факт;
 5. Пето – интересът на други университети към “урбанизма” в различни аспекти е факт.

А когато фактите говорят, знаем и кой мълчи!”

Кои са най-важните знания и умения според Вас, които придобиват студентите по урбанизъм по време на своето обучение в УАСГ?

“Без да ги йерархизирам, ще си позволя да ги изброя:

 • усещане за съпричастност към социалния пулс;
 • умения за професионално социално и териториално диагностициране;
 • възможности за аргументирано стратегическо мислене;
 • знания за концептуално планиране;
 • качества за конкретна практическа реализация.”

Защо са необходими именно специалисти по урбанизъм в България?

“Продължителен времеви период, в условията на преструктуриране на собствеността върху земята, страната ни се застрояваше (презастрояваше) в интерес предимно на частния бизнес. Крайно време е териториите да се планират и изграждат в интерес предимно на обществото, а това е призванието на специалистите по Урбанизъм.”

Какво определение бихте дали на термина “урбанизъм”?

 • “шеговито – на студентка: “Урбанизмът е едромащабна шега с обществото”;
 • прагматичното – на Клара Грийд: “Урбанизмът се занимава със собственост и земя – следователно с пари и власт”;
 • личното – Творческа и интелектуална дейност (изисква талант и ерудиция), призвана да създава оптимална среда за възпроизводство на отделния индивид и на обществото като цяло.”

Какво Ви мотивира да работите в сферата на урбанизма?

“Бих казал в сферата на урбанизма и като преподавател – желанието да създадеш порядък и комфорт в макросредата – урбанизираните и неурбанизираните територии и ентусиазъм и комфорт в микросредата – студентската душа и интелект.”

Доц. д-р арх. Валери Иванов е ръководител на двете ми дипломни работи (в ОКС Бакалавър и ОКС Магистър), водещ преподавател и лектор в едни от най-интересните модули и научен ръководител на докторската ми разработка.

https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_1.jpg?resize=604%2C865
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_2.jpg?resize=604%2C865
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_3.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_4.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_5.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_6.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_7.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_8.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_9.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_10.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_11.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_12.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_13.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_14.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_15.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_16.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_17.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_18.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_19.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_20.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_21.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_22.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_23.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_24.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_25.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_26.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_27.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_28.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_29.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_30.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_31.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_32.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_33.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_34.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_35.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_36.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_37.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_38.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_39.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_40.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_41.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_42.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_43.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_44.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_45.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_46.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_47.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_48.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_49.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_50.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_51.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_52.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_53.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_54.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_55.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_56.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_57.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_58.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_59.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_60.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_61.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_62.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_63.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_64.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_65.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_66.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_67.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_68.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_69.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_70.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_71.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_72.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_73.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_74.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_75.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_76.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_77.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_78.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_79.jpg?resize=604%2C863
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_80.jpg?resize=604%2C863
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_81.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_82.jpg?resize=604%2C863
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_2.jpg?resize=604%2C865
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/page_83.jpg?resize=604%2C865

 

Забележка: в секцията е използвана информация от книгата 10 години специалност Урбанизъм в България, Иванова, М. и др., Асоциация на студентите по урбанизъм в България, София, 2012

Студентите за проектите и модулите в специалност Урбанизъм:

 

Анализ на градската среда
Урбанизъм и законо-дателство
Културно наследство
Градски дизайн

Избрани проекти
Портфолио

 

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти
Дипломна работа
Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

 

към всички снимки от албума