plovdiv-scale-model

@SlideShare

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти

Дипломна работа: Теоретично проучване или Дипломен проект и
Държавна клаузура

Държавната клаузура формира 25% от оценката на дипломната работа

Сигнатура: DPLPbCBU
ECTS: 20,0
Статут: Задължителен
Семестър: 8 (летен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 300
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 300
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 300
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: ръководител катедра, дипломен ръководител
Форма на оценяване: Дипломен проект със самостоятелна оценка

Студентите от бакалавърската програма се явяват и на Държавна клаузура, където задачата им е, в рамките на 6 часа, да разработят предложение за решаване на конкретен урбанистичен проблем.

Държавна клаузура

Анотация: Дипломната работа има за цел самостоятелна работа за анализ на конкретни урбанистични проблеми и изграждане на концепции за решаването им. В зависимост от интересите и предпочитанията на дипломантите фокусът може да бъде поставен върху: (а) практическо-приложни аспекти – изследване на пространственото развитие на конкретен български град и разработване на концепция за решаването на установени урбанистични проблеми; (б) теоретично-приложни аспекти – изследване на съвременен урбанистичен проблем и обосноваване на специфичните цели, инструменти и ограничения за намеса. Дипломната работа включва аналитична и синтезна част. Представя се в албум (формат А3) и четири табла (формат А0).

Diploma Thesis – Design Examination and Diploma Research or Diploma Project: The Diploma Project presumes an independent work for analysis of specific urban problems and development of concepts for their solution. Depending on the interests and preferences of students, the accent may be put on: (a) practical/applied aspects – study of the spatial development of concrete Bulgarian town and development of a concept for solution of specified urban problems; (b) theoretical/applied aspects – study of a current urban problem and justification of the specific purposes, instruments and restrictions of intervention. Diploma Project includes analytical and synthesizing parts. It is presented in album (format A3) and 4 tables (format A0).

https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0001.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/bgnd_menu-2000x1125-mirror.png?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0002.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/Plovdiv0000a.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0003.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0004.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0005.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0006.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0007.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0008.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0009.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0010.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0011.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0012.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/Plovdiv0013.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0014.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0015.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0016.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0017.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0018.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0019.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0020.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0021.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0022.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0023.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0024.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0025.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0026.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0027.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0028.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0029.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0030.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0031.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/Plovdiv0031a.jpg?resize=604%2C339
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/Plovdiv0031b.jpg?resize=604%2C339
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0032.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0033.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0034.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0035.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0036.jpg?resize=604%2C340
https://i2.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0037.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0038.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0039.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0040.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0041.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0042.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0043.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0044.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0045.jpg?resize=604%2C340
https://i1.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Plovdiv0046.jpg?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/bgnd_menu-2000x1125-mirror.png?resize=604%2C340
https://i0.wp.com/www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/07/Plovdiv0000.jpg?resize=604%2C339

 

@SlideShare


 


Защита на дипломна работа

Сигнатура: DPLEbCBU
ECTS: 10,0
Статут: Задължителен
Семестър: 8 (летен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 0
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 0
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 300
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: ръководител катедра, дипломен ръководител
Форма на оценяване: Защита на дипломна работа

Анотация: Дипломната работа се представя за защита в дигитален вид и в подвързана разпечатка – албум (формат А3). Основните резултати на дипломната работа се представят в 4 табла (формат А0), оформени по преценка на автора и отразяващи коректно и в ясна последователност целите, основните етапи и резултатите на изследването. Очаква се на защитата дипломантът да представи: убедително аргументиран избор на значим урбанистичен проблем за разглеждане; ясна и убедително аргументирана авторска позиция, изложена чрез ефективна устна и и графична комуникация; правилно изградена и балансирана структура на изследването.

Diploma Thesis – Presentation: The Diploma Project is presented both in electronic form and as a bound paper – album (A3 format). The main outcomes of the Diploma Project are presented in 4 tables (A0 format), arranged at the author’s discretion and reflecting correctly and with a clear subsequence the purposes, main stages and results of the study. During the oral presentation students are expected to present: well-grounded choice of significant urban problem for consideration; clear and convincing author’s standpoint presented through an effective oral and graphic communication; correctly developed and balanced structure of study.

 

Оценки

Оценка на дипломната работа: отличен 5,75
Оценка от защита на дипломната работа: отличен 5,75
Оценка от държавната клаузура: мн. добър 4,75

Среден успех от дипломирането: отличен 5,50
Общ хорариум за дипломиране: 900
Брой кредити от дипломиране: 30

Среден успех от курса на обучение: мн. добър 5,41
Общ брой кредити от курса на обучение: 241
Общ брой кредити от курса на следване: 271 (вкл. от дипломиране)

Албум и табла от защита на дипломна работа

 

Видео от защита на дипломна работа с представяне на пространствената
концепция:
 www.petkovstudio.com/forum.wmv

Видео с кадри от площад Централен: www.petkovstudio.com/plovdiv.wmv

Презентация на дипломната работа: www.petkovstudio.com/plovdiv.pdf

Албум (формат А3) на проекта: www.petkovstudio.com/forum.pptx

Табла от защита на дипломна работа: www.petkovstudio.com/plovdiv.ppsx

forum-plovdiv-1

forum-plovdiv-2

@SlideShare

forum-plovdiv-3

forum-plovdiv-4

Дипломно проучване

 

Модули, свързани с дипломния проект

 

За отношението към културното наследство

Участие в над 20 проекта за консервация, реставрация и адаптация на недвижимо културно-историческо наследство

Дипломна клаузура

heritage

transport

landscape

Задание

Задание за разработване на дипломна работа на тема Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти

1. Обща постановка

В първите години на прехода за културно-историческо наследство не се говореше, не се планираха и реализираха никакви реставрации и за паметниците на културата не се полагаха никакви грижи. Постепенно значението на историческите следи за обществото и за балансираното развитие на градската среда започна да се преоткрива.

Европейските програми за финансиране дават нови възможности за реализация на мащабни проекти, свързани не само със самите паметници, но и околното им пространство.

Развитието на България като туристическа дестинация е приоритет на няколко правителства подред, а културно-историческият туризъм е предпочитан и може да бъде изключително устойчив при правилна организация.

Античният Форум в Пловдив е частично проучен и експониран, но в момента не се поддържа и е “язва” за Площад Централен.

2. Цел и задачи на проекта

Целта на дипломната работа е:

Създаване на концепция за експониране на културно-историческото наследство на Площад Централен в град Пловдив.

Поставени са следните задачи:

 • Проучване на Римския Форум и определяне на основните принципи за неговата подходяща реставрация и експониране;
 • Осигуряване на връзка между Римския Форум и съседните му паметници на културата.

 

3. Съдържание

Албум формат А3, обем 50 до 70 страници, включващ следните раздели:

 • Въведение в проблемите:
  • Формулиране на основна цел;
  • Конкретизиране на поставените задачи;
  • Описание на избраните методи;
  • Определяне на обхвата на разработката;
 • Урбанистичен анализ:
  • Местоположение;
  • Историческо развитие на територията и анализ на културно-историческото наследство;
 • Урбанистична концепция:
  • Ландшафтна система;
  • Комуникации;
  • Застрояване;
 • Функционална структура

Четири табла 50/70 см, показващи:

 1. Обща постановка;
 2. Урбанистичен анализ;
 3. Урбанистична концепция;
 4. Принципи на застрояване.

 

 

Резюме

В настоящата дипломна работа е формирана цялостна урбанистична концепция за експониране на КИН в на Площад Централен, която се съобразява с всички компоненти на природната и антропогенната среда.

След детайлен анализ в проблемна карта са изведени основните конфликти за нормалното функциониране на същинския градски център, като за тях е потърсено решение, основаващо се на компромис измежду интересите на всички участници. В същото време е направен опит за запазване на уникалната идентичност на средата, осигуряване на демократичност на достъпа и създаване на предпоставки за постигане на екологичен баланс и устойчиво развитие на Централния площад и Античния Форум като едно интегрално градско пространство.

Постигнати са условия за убедително експониране на Римския Форум , социализиране на паметника на културата и прилежащата му среда, оптимизиране на функционалната връзка между Форума и Одеона, и създаване и съхраняване на подходяща архитектурна рамка на площадното пространство.

Предложеното застроително решение и реконструкция създават целесъобразно отваряне на вътрешните пространства на Централна поща към Форума и околната градска тъкан.

Потърсена е адаптация и разнообразяване с нови, но подходящи функции.

Като ползватели настоящият проект припознава не само предпочитаните туристи, търсещи културно-исторически следи, но и всички социални групи и местни общности. Централното местоположение на разглежданата територия за града и за системата от археологически паметници е осъзнато и използвано.

Настоящата концепция предвижда ново разкритие на Форума на подземно и наземно ниво.

Предложена е реконструкция на Централна поща, отваряща пространството към Форума. Предвидени са стъклени пробиви към подземно ниво и сигниране на археологическите структури в настилката. Потърсено е безконфликтно местоположение на новите търговски и административни обекти. Планирани са два нови подземно-надземни паркинга, като по този начин структурата е освободена, но е и обезпечена по отношение на паркиране. Пред Хотел Тримонциум се предвижда парк-градина, който да “завърши” ландшафтната система и да осигури представителност на входа на сградата. Поместени са два културно-информационни центъра, които да обединят всички археологически обекти в комплекса. Това не са “статични” музеи, а полифункционални експозиционни пространства. Чрез северния, който е в общ обем с Централна поща се осигурява плавна връзка Форум-Одеон.

В подземното ниво “Форум”’ са прокарани възможности за нови пешеходни потоци. Достъпът към паметника е улеснен, чрез реновирането на съществуващите подлези и “пробиването” на нови подходи. Предлага се изграждане на интегрирана информационна система с мултимедийни станции (“инфомати”, при всички Археологически обекти и подходи към ниво “Форум”), чиято база данни да се обновява в реално време.

 

Рецензия

 

Дипломният проект получи изключително положителна рецензия от гл. ас. арх. Ясен Кьосев

Схеми и снимки

28

Корица на книгата “Пловдив завинаги”
Димитър Райчев
Издателство Агенция Седем Д
2005 година

Античен Форум и Одеон
Триизмерен модел

seecorridors-eu-file_326

Културни коридори

roman-forum-crop

PlovdivSquareAssignment-bg-1

situation

site

Повече за Пловдив и площад Централен

antichen-stadion-plovdiv-bg-att_12

gallery_19

stadium_map_bg

Античният стадион на Филипопол

logo

 

Репортаж на BBC World News за град Пловдив и неговото културно наследство, излъчен на 6-ти септември 2014 година

 

към всички снимки от албума


към албум със схеми и снимки от дипломната работа

 

youtube  Plovdiv: The World’s Sixth Oldest Town

Междинно представяне на тема Идентичност и урбанистични проблеми на средата за млади хора – докторат по научна специалност Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство в катедра Градоустройство при Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), град София – interm.petkovstudio.com
Среда за млади хора
Концептуален модел

Архитектурен конкурс за площад Централен

PlovdivSquare

Конкурсът търси решения за пространството на Площад Централен в Пловдив – емблематично място, на което се засичат повечето значими периоди от миналото на града, но решение за безконфликтното им съжителство все още няма.

The competition is to outline the future of the Central Square in Plovdiv – an emblematic location where most of the significant historical periods of the city overlap. A solution for their untroubled co-existence is yet to be found.

ЦЕЛ И ОБХВАТ

THE AIM

Площад Централен е трудно място с ред проблеми, събрало заедно повечето исторически и архитектурни пластове, с които може да се похвали града – археологически разкопки, Партиен дом от социализма, модернистична поща с по-късна реконструкция, парк от края на XIX век и ред транспортни конфликти.

Цел на конкурса е не просто реновация на площада и околните му територии, но и създаване на стратегия как всички тези пластове да се обединят в едно активно функциониращо, привлекателно и категорично съвременно пространство.

От участниците в конкурса се очаква да дадат проектни предложения в няколко направления:

 • Идеи за опазване, експониране и социализация на археологическото културно наследство
 • Реорганизиране на публичните пространства
 • Разработване на елементи от градския дизайн, зелени площи и настилки

Central Square is a difficult place ridden with problems. Most of the historical and architectural layers of the city intersect right here – archaeological excavations, a socialist Party House, a Modernist and later renovated post office, а park from the late 19th century and a number of transport conflicts.

The aim of the competition goes beyond renovation of the square and its adjacent areas. The challenge is to provide a strategy for harmonizing all these layers into an actively functioning, attractive and distinctly contemporary space.

Competition projects should propose:

 • Ideas for the preservation, exposure and socialization of the archaeological cultural heritage
 • Reorganization of the public space
 • Development of urban design elements, green areas and paving

ИЗХОДНИ МАТЕРИАЛИ

COMPETITION ASSIGNMENT

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_11

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_28

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_29

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_30

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_31

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_32

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_33

PlovdivSquareAssignment-bg_Page_34

TsarSimeonGardenDendrology_Page_1

TsarSimeonGardenDendrology_Page_2

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ADDITIONAL MATERIALS

Party House Competition Winner

Победителят в конкурса за бившия Партиен дом

Winner of the competition for the ex Party House Building

win1

ПОБЕДИТЕЛЯТ

AND THE WINNER IS…

 

#84 FORA – Fagulha, Oliveira, Ruivo Arquitectos
Португалия

youtube  видео

Коментари на журито

Защо този проект е избран:
1. Ясно проектно решение. Създава ясно дефинирани пространства
2. Създава потенциал за социализация на археологията и възможност за “паралелен свят”
3. Балансирано разкриване на археологията, не прекалено много или прекалено малко. Дава възможност за лесно адаптиране на проекта, в зависимост от това какво разкрият бъдещите разкопки.
4. Добри връзки със съществуващата градска тъкан, включително и на археологическо ниво. Възстановява направлението север-юг на главната улица.
5. Изпълнява задачите, поставени в заданието на конкурса

Препоръки:
1. Да се проучи възможността за фиксирана, а не подвижна сцена, по технически причини
2. Да се обогати с повече функции подземното ниво, например образователни функции заедно с предложения подземен музей, за да се избегне опасността от създаването на мъртва зона.
3. Да се преосмисли водното огледало
4. Да се преосмисли дървената настилка. Да се проучи възможността за подмяната й с по-устойчив материал, като бетон или камък, но да се запази растерът й.
5. Да се осигури по-добро засенчване

Why this project was selected:
1. Clear and simple project proposal. Creates clearly defined spaces
2. Creates potential for socialization of archaeology, a possibility for a “parallel world”
3. Balanced amount of exposed archaeology, not too little, not too much. A possibility to easily adapt the project, according to what future excavations show.
4. Good connections with the existing city fabric, also on lower (archaeological) level. Retraces the main street in north-south direction in front of the Post Office
5. Complies with the objectives in the Competition Brief

Recommendations:
1. To consider fixed instead of movable stage, due to technical reasons
2. The underground level should have richer functions: e.g. educational plus the proposed underground museum function because of danger to become dead area
3. To reconsider the water mirror
4. To reconsider the wooden paving. It should be substituted by more sustainable material like concrete or stone, but the pattern should be preserved
5. To provide better shading

Съжителство на два паралелни площада - античен и съвременен

Основната идея на екипа от Португалия е създаване на мащабен подземен музей на античния Филипопол на нива -3 и -4, който в по-голямата си част да е покрит с метална конструкция, облицована с камък или дърво, което представлява съвременния площад. Идейният проект предвижда двата площада – съвременен и античен, да имат паралелен живот, което позволява непрекъсната работа по археологическите разкопки.

Дилемата

Според авторският колектив от Португалия в съревнованието между съзерцанието и “публичното ползване” центърът на Пловдив постепенно загубва своята градска единност, характерна още от създаването му.

Как можем да примирим красотата на голите руини с потребностите на съвременния град от използваема открита площ; Можем ли да имаме и двете; Може ли археологическите проучвания да се разширят под напълно функциониращата градска повърхност – търсят отговор португалските архитекти.

Сцената

Новият площад ще дава възможност за продължаване на археологическите разкрития – изгражда се гъвкава повърхност (като килим), която може да се трансформира, за да посрещне различни градски събития. В сърцето на площада е оперираща платформа, която в активно състояние ще осигурява различни аспекти на градската среда – от закътани малки “джобове” до напълно открит и свободен площад. Новата повърхностна настилка ще защитава разкритията на древния Форум и цялата зона, като сигнализира интересните археологически точки и ще разкрива напрежението между пространства над и под земята. Лекото “забулване” има също за цел да трансформира археологическото предизвикателство в постоянен спектакъл и да даде възможност на разкопките да напредват под града, без да пречат на неговото функциониране.

Площадът е интегриран с пешеходната улица “Кн. Ал. Батемберг”, като главната пешеходна ос е подсилена, както е била преди 70-те години на миналия век. Проектът предлага нов фонтан пред сградата на бившия Партиен дом, в една подвижна плоскост, на която да се поставят екрани.

Подземният музей на Филипопол

Едно от най-големите постижения на римската строителна система е нейната практичност: под Колизеума в Рим огромни съоръжения гарантират за аудиторията голямото разнообразие на събитията – диви животни, дървета, лодки и бойни колесници, които да дадат възможност за пресъздаване на условията на боеве в пустинята или в морето, посочват португалските архитекти.

Тъй като значението и красотата на Форума на Филипопол могат да бъдат наблюдавани едва след пълното експониране, предложението е да бъде направено максимално разкриване на руините в рамките на проектната територия: новият подземен археологически музей ще покрива пълния обем на площада и ще бъде оформен подобно на Форума в Рим, като се интегрира с Цар-Симеоновата градина от запад – разкритите останки от западните пропилеи се превръщат в открит озеленен археологически парк. На античното ниво ще се слиза по специални рампи.

Предлага се реновираният открит сутерен на сградата на пощата да функционира като културно-информационен център с музейни и временни експозиции.

Почти не се променя отворът над ул. “Гладстон”, но се създава пешеходна връзка към Одеона и северната част на Форума. Предвижда се плавно слизане към подлеза на бул. “Цар Борис III Обединител” и интегриране на разкритата в него археология.

Паркингът пред хотел Тримонциум

В проекта е заложено паркингът пред хотел “Тримонциум” да се премахне за сметка на нов подземен паркинг между хотела и бившия Партиен дом, а на мястото на сегашния да се разкрие археологията.


FORA е международен архитектурен колектив, създаден в Атина през 2009 година от Жоао Фагулха, Ракуел Оливейра и Жоао Руиво. В момента бюрото е базирано в Лисабон. Носители на призове от редица международни конкурси, включително първи награди в Upto35 – за студентски жилища в центъра на Атина, Inovation and Quality in School Environments – за проекта на средно училище в Mem Martins, и втора награда в Europan 10 в Лисабон. Участват в редица изложения, включително през 2012 година на Venice Biennale.

източник: gradat.bg

zx600_2338510

ФИНАЛИСТИТЕ

FINALISTS

#28 SMARCK studio
Италия

youtube  видео и табла (1), (2), (3), (4) и (5)

Коментари на журито

Защо този проект е избран:
1. Елегантно решение
2. Създава обединяваща структура, работи добре с археологията
3. Създава на практика два площада, античен и съвременен
4. Създава добра връзка със Северния Форум и Одеона

Препоръки:
1. Информационният павилион и кафето попадат в зона, забранена за ново строителство. Тяхното място трябва да се преосмисли
2. Да се преосмислят двата източни ъгъла на “лентата”. Структурата трябва да е по-отворена към главната улица и към градината
3. Да се предвиди тротоар по бул. Цар Борис III Oбединител
4. По-добра връзка с автобусната спирка на бул. Цар Борис III Oбединител

Why this project was selected:
1. An elegant proposal
2. Creates an unifying structure, works well with archaeology
3. Creates in fact two squares: an ancient and a contemporary one
4. Creates better access to the Odeon and the Northern Forum

Recommendations:
1. The info pavilion and the cafe fall in the “ban to new construction” zone. Their location should be reconsidered.
2. Both of the eastern ends of the “ribbon” to be reconsidered. The ribbon should be made more open towards the main pedestrian street and the garden
3. There should be a sidewalk along Tsar Boris III Blvd
4. Better connection to the bus stop and Tsar Boris III Blvd

#96 Veit Eckelt, Sigmund Eckelt, Philipp Mecke, Ana Fillipovic
Германия

youtube  видео и табла (1), (2), (3), (4) и (5)

Коментари на журито

Защо този проект е избран:
1. Най-голямото предимство на този проект е неговата незавършеност. Той има потенциал да се променя във времето
2. Предлага интерактивен процес, който отговаря на нуждите на хората
3.Отчита наличието на археология по деликатен начин

Препоръки:
1. Да се преосмисли мащаба на мрежата от точки и на колоните
2. Връзката с парка е прекъсната
3. Да се предложат по-добри връзки с археологическото ниво

Why this project was selected:
1. The best advantage of this project is its unfinishness. It contains the potential of changing with the time
2. It offers an interactive process of meeting what people need
3. It makes consideration of the archaeological level in a subtle way

Recommendations:
1. To reconsider the scale of the grid and the columns
2. Connection with the park is interrupted
3. To prepare better connections with archaeological level

Повече за дипломните работи

 

Студентите по урбанизъм разработват дипломни работи в бакалавърската и магистърската програма. При избора на тема всеки дипломант може да се насочи към определен аспект на урбанизма според своите професионални интереси. Катедра Градоустройство определя дипломни ръководители с оглед желанията на студента и спецификата на темата. Бъдещите урбанисти имат възможност да привлекат и външни консултанти от различни организации, които да допринесат за разработката със своя професионален опит.

Доц. д-р арх. Елена Димитрова, дългогодишен дипломен ръководител, споделя:

“Дипломантите ни успяват да откроят актуалните професионални теми в специфичния социален и пространствен контекст на българските градове и в много от случаите сполучливо да ги отнесат към една по-обща рамка в променящия се съвременен свят. Дипломните разработки категорично демонстрират мотивацията за прилагане на наученото, но и често се оказват значително предизвикателство да бъдат комбинирани и приложени вече усвоените знания и умения по начин, позволяващ изграждане на ефикасен инструментариум за решаване на разглежданите урбанистични проблеми.”

Студентите разполагат с 15 седмици (100 дни) за разработването на своя проект. Редовните консултации с дипломните ръководители имат за задача да помогнат на дипломанта да развие и защити своята теза, както и да предложи ефективно решение на разглеждания урбанистичен проблем. Доц. Димитрова допълва:

“с удовлетворение може да се отбележи нарастващо умение за идентифициране на значимите проблеми на днешния ден и фокусиране върху търсенето на ефикасните подходи за решаването им. С нарастваща зрялост дипломантите съпоставят и оценяват алтернативни решения, анализират ползи и рискове, възможни взаимовръзки и партньорства при евентуална практическа реализация на идеите.”

Дипломантите представят дипломните си разработки в албум и графично оформени табла (4 за бакалавърската и 6 за магистърската степен). Публичната защита на дипломната работа се осъществява пред Държавна дипломна комисия, съставена от преподаватели от катедра Градоустройство и външни специалисти (представители на общинска и държавна администрация, частни фирми и др.). За всяка дипломна работа се назначава рецензент, който изготвя и представя пред комисията своята рецензия. На успешно защитилите дипломанти се присъжда съответна образователно-квалификационна степен – Бакалавър или Магистър по урбанизъм.

Дипломните работи са най-значимите индивидуално разработвани проекти на студентите урбанисти. Тяхна отличителна черта е търсенето на възможности за контакт с една по-широка професионална общност. Дипломните табла представят творческите идеи на своите автори на професионални и обществени форуми и изложби в страната и в Европа и са своеобразна “визитна картичка” на младите специалисти.

Дипломните работи в специалност Урбанизъм отразяват някой от най-ярките дебати и предизвикателства в родната и в чуждестранната практика, а обхванатите теми изследват разнообразни аспекти на пространственото и стратегическото планиране. Разнообразието на разработките е голямо, но много от тях – както теоретически, така и по-практически разработки – са били отличени за професионалното си изпълнение и качеството на заложените идеи.

Концепции за развитие

Студентите разработват урбанистични и пространствени концепции за развитие на регионално, общинско и градско равнище, идентифицират потребностите от намеса и потенциалите за повишаване на качеството на живот в територията. Основна черта на разработките е, че стъпват върху предходни устройствени планове и стратегически документи, но и надграждат актуалните планови документи, като предлагат алтернативни решения, приложими при бъдещата им актуализация.

Жилищни територии

Голяма част от разработките се занимават със средата за обитаване, нейните пространствени и социални проблеми. Някой се съсредоточават върху жилищните панелни комплекси, други – върху старите части на градовете с ниско строителство и културно наследство. Част от разработките разглеждат физическите проблеми на средата – транспорт, техническа инфраструктура, амортизация на жилищния фонд, други наблягат повече върху социалните предизвикателства – достъпност на средата, сигурност, културна идентичност.

Мобилност

Част от студентите избират да се занимаят с темите за градската мобилност, трафик и достъпност, поради значителния ефект на транспортните мрежи и съоръжения върху структурата и развитието на урбанизираните територии. Те изследват процесите и промените, настъпващи при реализирането на конкретни транспортни решения в града, начина, по който се променя транспортът в следствие на социално-икономическите условия и разглеждат методи за повишаване на неговата ефективност, устойчивост в контекста на интегрираното развитие на контактните му урбанизирани територии.

Публични пространства

Публичните пространства са една от винаги актуалните дипломни теми за разработка сред студентите по урбанизъм. Това се дължи на обществената значимост на тези места като носители на местната култура и идентичност. Много от студентите се фокусират върху знакови площади, търговски улици и паркове и съпоставят ролята на старите, утвърдили се обществени пространства и новите, които се появяват в структурата на населените места и променят техния облик и организация. Някой от разработките разглеждат методите за градско обновяване на територии, загубили качеството на физическата среда, но не и ролята за местното население, докато други предлагат нови дейности, чрез които да се завърши облика на дадено пространство, за да отговори на разнообразните нужди на различните социални групи.

Култура и изкуства

Някой дипломанти избират теми в сферата на културата, изкуството, фестивалите и креативните индустрии, за да демонстрират ролята им във формирането на населените места и за да изследват методите за използване на културата като двигател за градско развитие и възстановяване. Разработките демонстрират приложението на материалното и нематериалното изкуство като част от стратегия за рехабилитация на урбанизираните територии, но също така съпоставят този процес с общоевропейския контекст и предизвикателства пред градовете.

Администрация и законодателство

Някой от разработките разглеждат текущите въпроси за решаване, с които са ангажирани българските областни и общински администрации. Техните автори изследват конкретни казуси и се стремят да предложат реалистични решения за тях в рамките на действащото българско законодателство. В резултат на това се дефинират иновативни решения и препоръки за подобряване работата на административните структури във връзка с усъвършенстване на управлението и контрола на процесите, касаещи пространственото развитие.

Производствени територии

Значителна част от дипломните разработки са свързани с обновяването и конверсията на индустриални територии, чиято функция се е променила или западнала в следствие на икономическите промени. Процесът на деиндустриализация в условията на глобална конкуренция поставя нови предизвикателства при организиране на зоните за труд с оглед на тяхното местно, регионално или европейско значение. За да могат тези територии да отговорят на съвременното търсене и да станат атрактивна среда, приемаща необходимите за града функции, студентите предлагат методи за преодоляване на физическите и екологичните проблеми и стратегии за обновяване и интегриране на тези територии в градската структура.

Спорт и рекреация

Поради нарастващия натиск върху зелените площи в населените места, дипломантите се насочват към разработване на концепции за обновяване и развитие на градската зелена система и спортните съоръжения. Разглеждат се възможностите за реконструкция и разнообразяване на териториите за спорт и отдих, пълноценното използване на пространството и икономическият ефект от предвидените дейности.


Дипломна работа в магистърската програма