London bridge view

Сигнатура: HARbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: История и теория на архитектурата
Водещ преподавател: гл.ас. арх. Лилян Делевски
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните периоди от историята на архитектурата, с характеристиките на отделните стилове и влиянието им върху градското развитие. Създават се умения за прочит на историята в градските форми и в градската среда. Развива се отношение към историческото наследство и свързаните с него урбанистични проблеми.

Повече за модула: Модулът разглежда историческото развитие на архитектурата, появата на нови стилове и течения в изкуството и влиянието им върху градската среда. Тази дисциплина се фокусира върху произхода и развитието на формите и пространствата в града и развива отношение към културното и историческото наследство, неговото опазване и експониране.

History of Architecture:

The module aims at introducing the main periods of historical development of architecture, characteristics of different architectural and aesthetic styles and their relations to the urban development.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the architectural styles, shaping historical urban environment.
  • Skills of reading historical background of urban forms and structure.
  • Attitude towards historical heritage and the related planning problems.