iukz

Сигнатура: EPSbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Елена Димитрова
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината развива у студентите идеите на устойчивото развитие на околната среда, като елемент от основата на урбанизма и създава познания за основни принципи в теорията и практиката на пространственото планиране. Създават се умения за формулиране и критично оценяване на програми и схеми по отношение на конкретни локализации. Определя се отношение към социалните, икономическите и екологически аспекти на устойчивостта в рамките на холистичен подход към развитието.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с идеята за устойчиво развитие и опазване на околната среда, като основен принцип в теорията и практиката на пространственото планиране. Обръща се внимание на взаимната обвързаност на екологичната, социалната и икономическата устойчивост на даден проект или пространствена политика, развива се критично мислене и се разглеждат различни практически мерки за повишаване на качеството на градската среда, започвайки с нашия личен принос.

Environmental Policy and Sustainability:

The module aims at developing understanding of and a critical approach to the concept of sustainable development, as well as assessment of existing social, cultural and economic framework in which these ideas develop.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the basic principles of sustainable development and environmentalism and their relationship with planning theory and practice.
  • Skills of formulation and appraisal of environmental policy and its application to specific development locations and schemes.

Вятърните електроцентрали – панацея или проклятие