statistics

Сигнатура: STMbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р Александър Цветков
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация: Дисциплината развива умения за прилагане на различни техники за анализ в урбанистичната практика. Придобиват се умения за избор на подходящи техники за анализ на данни. Създава се отношение към потребността от обективност и различието при интерпретацията на резултатите.

Methods of Statistic: The module develops skills to apply different methods of analysis in planning practice. Abilities for selection of appropriate analytical methods are obtained. Attitude is shaped towards the necessity of precise assessment and the variable scope of the results’ interpretations.

Повече за модула: Конкретното боравене със статистическата информация е от изключително значение за урбаниста, с оглед на правилното интерпретиране на разнообразните показатели на природната и антропогенната среда. Студентите се обучават да анализират данни, да подбират подходящи източници и да тълкуват резултатите от изследванията за нуждите на проектите, които разработват. Съществена част от работата е свързана със създаването на анкети и обработката на резултатите от тях – начин за събиране на информация, който е широко разпространен в практиката на урбаниста.


Курсов проект

Във втората част на модула студентите разработват изследователска курсова работа за територия по техен избор, използвайки реални статистически данни.