201_Terrace

Сигнатура: IARbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 2 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: История и теория на архитектурата
Водещ преподавател: гл.ас. арх. Лилян Делевски
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните типове сгради в градската среда и основните морфологични принципи на архитектурната композиция. Придобиват се познания относно основните функции на различните типове сгради и връзката им с градската среда. Създават се умения за разпознаване на типовете сгради, функционалните и морфологични принципи при тяхното реализиране и отношение към архитектурния контекст на изградената градска среда.

Повече за модула: Дисциплината въвежда студентите в принципите на архитектурната композиция и основните типове сгради в градската среда, от величествените здания на властта до личното пространство на дома. В този модул студентите изучават функциите и особеностите на изграждане на различните сгради, както и тяхното позициониране в градската структура.

Introduction to Architecture:

The module aims at introducing basic types of buildings in the urban environment and the basic morphological principles of architectural composition.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the main functions of different types of buildings and their relation to the built environment.
  • Skills of identifying types of buildings, functional and morphological principles in their realization.
  • Attitude to the architectural context of the built environment.