map-plovdiv

Сигнатура: CHEbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация: Дисциплината запознава студентите с историческите и културни ценности на архитектурното и археологическо наследство в градската среда. Създават се умения за създаване на методи и техники за консервация, адаптация и смяна на функциите на архитектурните обекти. Придобиват се познания за видовете исторически и културни паметници и се създава отношение към културната и историческата памет на градските пространства.

Cultural Heritage: This subject acquaints students with the historical and cultural values of the architectural and archaeological heritage in the urban environment. Skills are acquired with respect to methods and techniques for conservation, adaptation and changing of functions of architectural monuments. Knowledge is obtained on the types of the historical and cultural monuments, and a sense of cultural and historical memory of urban spaces is developed.

Повече за модула: Културното наследство е гордостта на всяка държава, а неговото опазване – белег за нейната цивилизованост. Този модул запознава студентите със значимостта на различните видове наследство като акцентира върху пространственото им измерение и градоустройствените мерки за тяхното опазване и експониране. Освен законодателните и техническите аспекти на тази материя, студентите разглеждат методите за пълноценното интегриране на обектите на КИН в живота на града и жителите му.

Другите студенти за модула:

“Културното наследство е модул, който препоръчвам на всички по-млади колеги. Дори и да не си заинтересован толкова от културното наследство и историческите пластове в градовете да са камъни за теб, посещаването на модула разширява кръгозора ти. След модула Културно наследство желанието ми да науча още повече за него ме провокира да се запиша в курс за опазване, управление и популяризиране на културното наследство в градовете. Начинът на представяне на материала е толкова увлекателен и интересен, че искаш още и още!”

Пламен Апостолов

Концепция за устройствено развитие на територията на Римски форум и площад Централен в град Пловдив

Проектът прераства в разработване на дипломна работа по темата