Сигнатура: PT2bCPU
ECTS: 1,0
Статут: Задължителен
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 30
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 0
Практика: 30
Самостоятелна подготовка: 0
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Зачот

Анотация: Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да съберат изходни материали за задачите си през следващия семестър.

Programme – Specific Practical Training – II: The planning practice includes visits to regional and local authority administration offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an opportunity to collect information and study materials concerning their future tasks while developing their communicative skills and team work abilities.

Проекти за територията на град София и Столична община

 

Във втори курс студентите натрупват достатъчно познания, за да изпълнят задачата на лятната практика – а именно да направят анализ на градската среда в определена част на София. След подробни указания от страна на проф. д-р арх. Александър Александров и доц. д-р арх. Георги Бояров, студентите се разделят на екипи и анализират градоустройствените, архитектурните, екологичните, социалните и други аспекти на територията, включена в тяхното изследване. Основно изискване е текстовата част да бъде подкрепена със снимков материал на изтъкнатите в анализа проблеми.

Втората част на практиката се състои в провеждане на анкета във връзка с условията на живот и качеството на градската среда в съответния квартал. Тук важен и интересен за студентите е контактът с местното население. Практиката е отлична възможност за студентите да покажат знанията, които са усвоили през първите две години от обучението си, както и при изготвяне на текстовия и графичния материал, така и да се сблъскат реално със статистиката и процеса на събиране на подобен тип информация.

photo-sofia

Другите урбанисти за учебната практика по специалността след 2-ри курс:

“Тази практика беше много ползотворна за нас. Чрез нея придобихме нови умения и затвърдихме вече научени неща. Научихме как да правим оценка на територия в по-голям мащаб, на ниво жилищен комплекс. Имахме възможността в рамките на една седмица да анализираме отделна част от града, да анкетираме голям брой хора, да направим проучвания относно сблъсъка на няколко времеви периода и на базата на всички тези фактори да направим изводи и обща оценка, чрез която да покажем какво е качеството на живот в тази част на София, какво би било в бъдеще и къде хората предпочитат да живеят. Като цяло практиката затвърди уменията ни за анализ и оценка, както и тези за работата в екип.”

Георги Анастасов

 

Стажове и друг трудов опит