Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията

Експерт Специфични дейности

Проектът за създаването на регистъра е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК)

http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд01.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд02.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд03.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд04.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд05.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд06.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд07.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд08.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд09.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд10.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд11.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд12.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд13.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд14.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд15.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд16.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд17.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд18.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд19.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд20.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд21.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/06/Слайд22.jpg

 

Проект 13-31-23/14.04.2014 “Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията”

Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране

ОП “Административен капацитет” – Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08, Приоритетна ос ІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България

Коментар за значението на регистъра: Общите устройствени планове и съпътстващите ги документи в областта на устройството на територията имат за цел да определят развитието на населените места и селищните системи в регионален и общински контекст, както и да предвидят изграждането на необходимата социална и техническа инфраструктура, но те представляват и своеобразен ограничител на вещните права по отношение на застрояването и начина на трайно ползване на поземлените имоти, чрез утвърждаването на устройствени зони със съответните максимални показатели на застрояване и допустимо предназначение. С оглед осигуряването на достъп до информация, всички планови документи в областта на устройство на територията следва да бъдат обединени в

общодостъпен и интуитивен за работа публичен регистър, показващ по разбираем начин на всички възможното усвояване на земята.

Подобряването на инвестиционния климат е свързано с обезпечаването на територията с общи устройствени планове (Финансиране на общи устройствени планове на общини), които утвърждават рамката на развитие, но и с възможността

обществото да се запознае с техните предвиждания.

Вторият етап от развитието на проекта е свързан с промяна на действащото законодателство с цел генерираните от системата официални документи, представляващи извадка от действащия общ устройствен план, да заместят изискваните от всички инстанции (държавни агенции, експлоатационни дружества и други) скица и виза, освен в случаите на:

 • строителство – виза;
 • промени в собствеността и/или носителите на вещни права – скица.

Предвидено е регистърът да разполага с няколко нива на достъп до информацията, което ще позволява неговата база данни да бъде използвана при оформянето на справки и доклади на национално ниво, необходими за програмирането и планирането на регионалното развитие.

Идентификация

Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.08-0020-C0001

Номер на проект: 13-31-23

Наименование: Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията

Бенефициент: Министерство на инвестиционното проектиране

Източник на финансиране: ЕСФ – Оперативна програма “Административен капацитет”

Дата на решение на договарящия орган: 14-ти март 2014 година

Начална дата: 14-ти април 2014 година

Дата на приключване: 14-ти октомври 2015 година

Място на изпълнение: България

Описание

Описание на проекта: Развитие на електронното управление чрез осигуряване на цялостен и комплексен процес по устройствено планиране

Дейности

Дейност № 1. Разработване на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията

Чрез дейността ще бъде разработена Национална информационна платформа и електронен стандарт за обмен на данни в областта на устройственото планиране, която има характер на Електронен национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията За изпълнението на тази дейност са предвидени следните под-дейности:

Под-дейност № 1.1. Инвентаризация и анализ на наличните устройствени документи

Извършване на пълна инвентаризация на действащите устройствени планови документи – анализ на тяхното състояние, степен на актуалност, структура, съдържание, типове данни, използвани за тяхното създаване, начините за изобразяване на отделните устройствени компоненти и др. На тази основа следва да се дефинира какъв да бъде обхвата на регистъра, да се извърши типологизация и класификация на документите, които следва да залегнат в регистъра.

Под-дейност № 1.2. Разработване на цифров стандарт за разработване и предаване на устройствени планове, в съотвествие с изискванията на Директива 2007/2/EC (или т.нар. Директива “INSPIRE”) за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност и Закона за достъп до гео-пространствени данни

Дейността включва подробно проучване на нормативната уредба и по-конкретно Наредба 8 към ЗУТ ЗА ОБЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ СХЕМИ И ПЛАНОВЕ, на чиято основа да се разработи цифров стандарт за предаване на готовите устройствени планове, който да е в съответствие с Директива “INSPIRE” и Закона за достъп до гео-пространствени данни. На тази основа следва да се предложи актуализация на горе-цитираната наредба.

Под-дейност № 1.3. Проектиране и разработване на Електронен национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията

Под-дейността ще бъде насочена към проектиране и разработване на информационна система с гео-пространствена функционалност под формата на Единен електронен регистър, който да служи за съхранение и ползване по електронен път на данните от устройствените планове.

Системата трябва да бъде внедрена чрез използване на многослойни, отворени архитектурни стандарти, с оглед на постигане на:

 • Намаляване разходите по внедряване;
 • Централизирана поддръжка на множество приложения; o Скалируемост и функционални подобрения;
 • Оперативна съвместимост.

Изисквания за архитектурата:

 1. Архитектура, ориентирана към услугата – АОУ;
 2. Автономност на модула, интегриране и оперативна съвместимост;
 3. Разширяемост на компонентите без архитектурни/структурни промени;
 4. Използване на обекта – ориентирани/релационни модели.

Дейността включва:

 • Проектиране на Информационната система
 • Доставка на базов софтуер
 • Изграждане на Информационна система с трислойна, обектно ориентирана архитектура, с гео-информационна функционалност
 • Дефиниране на нива на достъп

Под-дейност № 1.4. Инсталация, първоначално захранване с данни на системата и обучение

Дейността включва инсталацията на системата в рамките на администрацията на МИП и първоначално захранване на данни. Обема и съдържанието на входираните данни ще се осъществява на основата на доклада за изпълнение на под-дейността по Инвентаризация и анализ на наличните устройствени документи.

Дейност № 2. Информация и публичност

Дейностите за информация и публичност ще включват:

а) Провеждане на пресконференции:

– Начална пресконференция за целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и източниците на неговото финансиране;

– Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта;

В пресконференциите ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, публични организации, медии.

б) Информационни материали – папки, химикалки, ноутпадове, USB памет, брошура. В брошурата ще бъдат отразени целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

в) Публикации в печатни и онлайн издания – ще бъдат изготвени съобщения за проекта и неговите етапи. Съобщенията ще бъдат публикувани в печатни и онлайн издания.

г) Информационна табела – информационната табела ще бъде изработена и поставена в сградата на МИП, с цел всеки посетител на министерството да бъде информиран за реализирания проект и финансовия принос на ОПАК и ЕСФ.

Дейност № 3. Организация и управление на проекта

За изпълнението на дейността ще бъде сформиран Екип за управление на проекта (ЕУП), състоящ се от служители на МИП. ЕУП ще включва:

 1. Ръководител на проекта
 2. Координатор на проекта
 3. Координатор специфични дейности – представител на дирекция Устройствено планиране на територията
 4. Координатор специфични дейности – представител на дирекция Инвестиционно проектиране
 5. Експерт нормативна база
 6. Специалист ИКТ (IT)
 7. Технически сътрудник
 8. Счетоводител

Спецификата на основната дейност 1 по настоящия проект предопределят и необходимостта от включването на служители със съответната експертиза, която да осигури качественото и целесъобразно изпълнение на проекта. Служителите, определени за участие в ЕУП, са с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти, като притежават и специфичните знания, свързани с изпълнението на проекта.

Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване на планираните дейности.

За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и разпределение на дейностите. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки.

В рамките на дейността ще бъде координиран и процеса по провеждане на процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП. За да се осигури законосъобразност и целесъобразност на планираните обществени поръчки ще бъде нает външен изпълнител, който да разработи пълния пакет документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители по дейностите на проекта.

Дейност № 4. Одит на проекта

В рамките на дейността ще бъде избран одитор, който да извърши независим финансов одит по реда на Закона за независим финансов одит. Избраният одитор ще извърши одитна проверка под формата на ангажимент за договорени процедури. Документацията за избора на изпълнител по реда на ЗОП ще бъде изготвена от външен изпълнител.

Индикатори

 1. Администрации, въвели практики за подобряване на достъпа до административно обслужване за хора в неравностойно положение
 2. Административни услуги, предоставяни онлайн
 3. Разработен аналитичен доклад
 4. Разработено обосновано предложение за промени в Наредба 8 към ЗУТ, модел за цифров стандарт за ОУП и ПУП
 5. Разработен и въведен Електронен национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията
 6. Проведено обучение за служители на МИП за работа с регистъра
 7. Техническо обезпечаване за изпълнението на електронната услуга
 8. Проведени пресконференции
 9. Изработена табела
 10. Отпечатани публикации в местни и/или национални печатни издания;
 11. Разпространени информационни материали
 12. Брой сключени договори
 13. Проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители
 14. Проведени срещи на екипа за управление на проекта
 15. Съответствие на изпълнението на дейностите със заложения план-график
 16. Извършени одитни проверки
 17. Изготвен одитен доклад

Документи от проведената обществена поръчка за избор на изпълнител

 1. Документация
 2. Решение
 3. Обявление
 4. Разяснения
 5. Уведомление за отваряне на ценови оферти
Открита процедура с предмет: “Разработване на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията” по проект “Развитие на електронното управление чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на устройството на територията”, договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-31-23/14.04.2014 г.

30.06.2014 г.

Източник: Профил на купувача

През 2014 година имах удоволствието да работя като Експерт Специфични дейности (точка 3 от екипа – координатор от дирекция “Устройствено планиране на територията”) по проекта и да участвам в комисията по Закона за обществените поръчки и в оценката на техническите предложения (не бе привлечен външен оценител) на участниците в процедурата за избор на изпълнител.

Със закриването на Министерството на инвестиционното проектиране (МИП) проектът приключи предсрочно.

0

Покана: Световен ден на урбанизма

Уважаеми колеги, Катедра Градоустройство има удоволствието да Ви покани на тазгодишното събитие, с което ще отбележим Световния ден на урбанизма. Ще се радваме заедно да направим празника запомнящ се! Партниращи в организиранетоПовече информация
By : Благой Петков | ное. 1, 2018
0

Plovdiv 2018 ICF canoe sprint Junior and U23 world championships

Световно първенство по кану-каяк в Пловдив Гребният канал в Пловдив ще събере елита на кану-каяка в следващите дни. 1200 състезатели от 69 държави ще мерят сили в Световния шампионат за юноши, девойки,Повече информация
By : Благой Петков | юли 26, 2018
0

Canoe Sprint European & Paracanoe European Championships 2017

През 2017 година Българската федерация по кану-каяк ще бъде домакин на Европейско първенство по кану-каяк за мъже и жени
By : Благой Петков | юни 14, 2017
0

Drawing Day

Да рисуваме ЗАЕДНО 200 деца се включиха в международната инициатива Да рисуваме ЗАЕДНО, която се проведе на Гребната база в Пловдив. Събитието се организира от 10 години, тръгвайки от Сиатъл. Идеята еПовече информация
By : Благой Петков | юни 3, 2017
0

Young Entrepreneur of Plovdiv for 2017

Иванина Черкезова е Най-добрият млад предприемач на Община Пловдив за тази година. Младата дама и нейният екип спечелиха престижната оценка на журито и наградата от 7000 лева за идеята им за приготвянеПовече информация
By : Благой Петков | мар. 21, 2017
0

Contemrorary Urban Planning in the European Context

Градоустройството в България през XX и XXI век в контекста на Европейското Автори: проф. д.н. арх. Иван Никифоров и д-р. арх. Мила Никифорова 2006 година, издателство Славена ISBN: 9786191900657 Представяне на книгата вПовече информация
By : Благой Петков | ян. 9, 2017
0

Stanilia Stamenova is Sportist of Plovdiv for 2016

Домакини на ежегодните награди са господин Георги Титюков, заместник кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика” на Община Пловдив и дирекция “Спорт и младежки дейности” с директор господин Петър Зехтински. Отличието Спортист на Пловдив заПовече информация
By : Благой Петков | дек. 13, 2016

World Town Planning Day 2016

Катедра Градоустройство при УАСГ Ви кани на СЕДМИЦА НА УРБАНИЗМА по повод СВЕТОВЕН ДЕН на УРБАНИЗМА 2016   How Do We Plan Our World
By : Благой Петков | ное. 7, 2016
0

ECA European canoe sprint juniors & U23 championships Plovdiv 2016

Watch the finals of the ECA European Canoe Sprint Juniors U23 Plovdiv 2016 online Live Stream will be available: From 14 July to 17 July 2016 @ plovdiv.canoe-bg.com
By : Благой Петков | юли 7, 2016
0

Share Yavorov

Съюз на урбанистите в България търси доброволци за проекта
By : Благой Петков | май 1, 2016

The City Academy 2015

  В първия панел ГРАДОВЕ – ОПИТЪТ ГОВОРИ: Предизвикателствата пред архитектите, инженерите и градските лидери, свързани с развитието на съвременните градове на конференцията Академия Градът 2015: форум градове, сгради и инфраструктура – опитът говори доц.Повече информация
By : Благой Петков | апр. 28, 2015

Realisation of Urban Planners

доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) София Реализация на завършилите програмите по урбанизъм в УАСГ Изследването е представено на конференцията Академия Градът 2015: форум градове, сгради и инфраструктура –Повече информация
By : Благой Петков | апр. 25, 2015
0

Spatial Planning Conference

Програма на конференция ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ (3), 11-ти ноември 2011 година, проведена заедно с честването на международния ден на урбанизма 8-ми ноември
By : Благой Петков | юни 16, 2014

10 years Urban Planning in Bulgaria

10 години специалност Урбанизъм в България Изминаха 10 години, откакто специалността Урбанизъм обогатява палитрата от професионални направления, в които се обучават студентите в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Този времеви отрязъкПовече информация
By : Благой Петков | ное. 8, 2012
0

Lilyana Pavlova to Urban Planners

Вие имате ключова роля като специалисти. Призвани сте да отговорите на предизвикателството с компетентност, професионализъм и високи етични стандарти. Вече 10 години вие, младите български урбанисти, създавате проекти, които заслужават внимание и предизвикватПовече информация
By : Благой Петков | ное. 8, 2012

Let’s Make City

РАБОТИЛНИЦА: ДА СИ НАПРАВИМ ГРАД по случай световния ден на урбанизма 8-ми ноември повече за събитието: asub.info Програма на конференция на тема Градоустройството – проблеми и перспективи
By : Благой Петков | ное. 8, 2010