OUP_2_Plovdiv-crop

Сигнатура: FUDbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р Дончо Конакчиев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с принципите и конкретния инструментариум на финансирането на урбанистичното развитие, с елементите и ролята на пазара при урбанистичното развитие. Създават се познания за идентификация на проблемите при търсене на ефективни решения. Придобиват се умения за избор и икономическа оценка, както и към собствеността и предприемаческия сектор.

Urban Development Financing: Students learn principles and specific financial instruments regarding the urban development, the components and the role of the market for urban development. Knowledge is obtained on the identification of problems while seeking effective solutions as well as on the choice and economic assessment, property issues and entrepreneurship.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с принципите и инструментите, чрез които се финансира урбанистичното развитие. Разглеждат се критериите за ефективност на икономическите решения и се придобиват познания за недвижимата собственост и предприемаческия сектор. Тези познания помагат на студентите да разберат икономическите процеси, стоящи зад промените в града, както и зад политиките, които ги провокират.


Странични ефекти за урбанистичното развитие в следствие на държавната политика за подпомагане на малките и средни предприятия