marketo.com

Сигнатура: MTRYbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р Георги Калушев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината представя управленските теории и предоставя възможност за развитие на управленски умения необходими в практическата работа на урбаниста. Придобиват се умения за прилагане на теоретичните знания, както и се формира отношение към разнообразието на типове организационно поведение и култура. Придобиват се познания за основните елементи на управленската теория – планиране, организиране, лидерство, контрол.

Management Theory: This subject presents management theories and the development of managerial skills needed in the practice of urbanists. Skills for theoretical knowledge application are acquired, and an attitude towards the various types of organizational behaviour and culture is developed. Knowledge is gained on the basic elements of the management theory – planning, organizing, leadership, control.

Повече за модула: Дисциплината представя управленските теории и предоставя възможност за развитие на уменията, необходими за практическата работа на урбаниста с оглед различните типове организационно поведение и култура. Придобиват се познания за основните елементи на управленската теория – планиране, организиране, лидерство и контрол. В семинарните занятия студентите развиват и упражняват управленските си качества, които ще им бъдат необходими при ръководене на проектантски екипи в тяхната професионална реализация.


Дневник на студента