Сигнатура: TRPLbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 7 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Петко Еврев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции в развитието на туристическата индустрия и връзката и с планирането и околната среда. Придобиват се познания относно организацията и управлението на туризма. Създават се умения за определяне на различните туристически услуги и конкурентноспособността на туристическите ресурси и дестинации, както и отношение към качествата на различните реализации и подходи и връзката им с глобалните промени.

Tourism Planning: Students are acquainted with the modern trends in the tourist industry development and its relation to planning and environment. Knowledge is obtained on the organization and management of tourism. Skills are acquired for offering various tourist services, and for the competitive power of the tourist services and destinations. A feeling is developed for the qualities of the various undertakings and approaches and their relation to the global changes.

Повече за модула: Този модул се фокусира върху изучаването на туристическите ресурси, техния потенциал и ефективното им използване в туристическото планиране. Разглеждат се различните туристически услуги и класификациите на специфичните територии и региони с потенциал за развитие на туризма. Студентите придобиват знания и умения за прилагане принципите на устойчивото туристическо планиране на планински и морски курорти, на алтернативни форми на туризъм , както и за опазване на околната среда от туристическа и строителна експанзия.


Изследване на туристическия потенциал на област Пазарджик

Оценка на очакваното туристическо развитие в област Пазарджик по общини и видове туризъм обобщени в групи

  схема и    карта

Доклад и презентация на тема Селски туризъм

В България развитието на селски туризъм бележи сериозен ръст от 2005 година насам. Към 2014 година, общият брой обекти за селски туризъм са около 700. Значителна част от тях са стартиращи в сферата на туризма. Особен ръст на строителство и реновиране на нови къщи за гости и хотели за селски туризъм се случи в периода от 2008 до 2014 година по линия на Европейската програма за развитие на селските райони ПРСР 2007-2013.

Източник: wikipedia.org