dragalevci_crop

Сигнатура: PRM2bEBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 30
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р Александър Цветков
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с интегрираното управление на проекти, с участниците в процеса и организацията на работа. Тя задълбочава познанията и доразвива уменията за управление на природните, социалните, човешките, информационните, финансовите и времевите ресурси в процеса на планиране.

Project Management – II: The project aims at introduces the concept of integrated project management, the stakeholder in the process and the organization of the work. It further develops knowledge and skills for effective management of the natural, social, human, informational, financial and time resources in the planning process.

Повече за модула: Модулът надгражда предходната част от бакалавърската степен, запознавайки студентите с организацията на работата и взаимодействията на участниците в даден проект. Разглеждат се човешките, информационните, финансовите и времевите ресурси в процеса на планиране.


Социалната инфраструктура при южната дъга на столичен околовръстен път, София – проект за изработване на дипломна работа

Информацията от настоящия проект е използвана при изготвянето на дипломната работа