2000px-Giza_pyramid_complex_(multilingual_map).svg

Сигнатура: HPLbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д.н. арх. Иван Никифоров
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Лекционно-семинарният курс „История на урбанизма“ запознава студентите с историята на градовете от древността до днес, както и за развитието на теоретичните и научни виждания и формирането на урбанизма като научна област. Изграждат се способности за самостоятелна тематична дискусия и анализ, както и начални възможности за графично представяне на професионална информация. Дисциплината формира у студентите познания за историческия контекст в градското планиране, стремеж към професионална приемственост при изграждане на градовете.

History of Planning: The course and the seminars acquaint students with the history of towns from the ancient times to present as well as with the development of the theoretical and scientific visions and the formation of urbanism as a scientific field. Abilities for independent thematical discussion and analysis are being built up as well as initial skills for graphic representation of professional information. Students gain knowledge on the historical context of urban planning, and aspiration for professional continuity in the development of towns.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с историята на градовете от древността до днес, тяхното възникване, развитие и упадък. Тези познания дават на урбаниста някой от основните инструменти за разбиране на явленията и процесите в съвременния град, влиянието на различни форми на обществена организация – политиката и религията. Проследява се и развитието на науката урбанизъм, различните течения и възгледи, които са формирали градската среда през вековете.