O16_Hero_AccessHP

Сигнатура: ITECbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 15
Упражнения / Семинарни занятия: 45
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Геодезия и информатика
Водещ преподавател: гл.ас. инж. Христо Дечев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с различни компютърни програми, намиращи приложение при решаване на проблеми, свързани с тяхната специалност. Разглеждат се основните понятия в информатиката. Създават се умения при работа с програми за компютърна текстообработка, електронни таблици, обработка на големи масиви от данни (база данни), изготвяне на презентации. Развива се отношение към съвременните технологии за обработка, съхраняване и представяне на информацията.

Information Technologies: This subject acquaints students with various computer programs applicable in solving problems specific for each particular degree program. The main concepts of informatics are considered and skills are acquired for computerized text processing, spreadsheets, large data files (data bases) processing, presentations. An attitude is developed towards the modern technologies for information storage, presentation and processing.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с ключовите софтуерни продукти, необходими за работата на урбаниста. Разглеждат се основни понятия в информатиката и се развиват умения за компютърна текстообработка, работа с таблици и бази данни и изготвяне на презентации. Понятията придобити в този модул, са основополагащи за последващото обучение.


Курсов проект