iukz-2

Сигнатура: CZMbEBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 1 (летен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с теорията и практиката на интегрирано управление на крайбрежни зони. Тя изгражда умения за съчетаване на различните политики и създава отношение към опазване на природните и културните ценности. Чрез изследването на примери от добрата световна и европейска практика и сравнението и с българската се правят изводи за бъдещото развитие и опазване на българското крайбрежие.

Integrated Coastal Zones Development: The module introduces the key concepts in theory and practice of the Integrated Coastal Zones management. It develops skills for coordination of different policies and creates attitudes towards the natural and cultural values. Through study of the best international and European practice examples it summaries conclusions for the future development and protection of the Bulgarian coastal zones.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с теорията и практиката на интегрирано управление на крайбрежието и прилежащите му територии. Основният фокус е поставен върху опазването на природните и културните ресурси, както и върху гарантирането на социалната справедливост при тяхното ползване. Студентите се запознават със световната и европейската практики по управление на тези зони и идентифицират възможностите за развитие и опазване на българското крайбрежие.