social-infrastructure

Сигнатура: SINbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Валери Иванов
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация: Дисциплината запознава студентите със същността на икономическото понятие “социална инфраструктура”, с ролята и мястото и като елемент от териториалните системи в урбанизираните територии, с принципите при организиране на функциите на отделните подсистеми, формиращи социалната инфраструктура. Придобиват се познания за различните обществени сгради и комплекси и местоположението им в градските структури и извънградски територии. Създава се отношение към реалния образ и стойност на града и структурата му.

Social Infrastructure: The module teaches the basics of the economic definition of “social infrastructure”, as well as its role and place as an element of territorial systems in urban areas, and organization of functions of different subsystems, that are part of social infrastructure. Knowledge is obtained of the typology of public buildings and complexes’ and of their spatial localization in urban, suburban and nonurban areas. Attitude is shaped towards the real image of the city and its structure.

Повече за модула: Модулът се фокусира върху същността на социалната инфраструктура, нейната роля за обществото и мястото й като елемент от териториалните системи в урбанизираните територии. В тази дисциплина студентите се запознават с принципите на организиране и функциониране на отделните подсистеми и основните обекти в тях като училища, поликлиники, социални заведения и други, чрез което обогатяват познанията си за пространствено планиране и прилагат новите познания в следващите си проекти.

Курсова работа

Проект за развитие на социалната инфраструктура на Божурище

Заведения за обществено хранене и развлечения