24_cen_sys_jerarh_struct-crop

Сигнатура: REGPLbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Форма на оценяване: Изпит

Анотация:
В курса се разглеждат проблемите на методологията и методиката на урбанистичния анализ и синтез в четири части:

  1. Природно-антропогенни аспекти – времето, пространството, архитектурата и обществото се разглеждат като специфични урбанистични категории;
  2. Нормативно-функционални аспекти – идеологията, екологията, социологията и политиката се разглеждат като специфични урбанистични дисциплини;
  3. Интелектуално-научни аспекти – проследява се развитието и взаимодействието на урбанистичните теории, концепции, методологии и практики;
  4. Социо-културни аспекти – урбанистичната култура и архитектура се разглеждат като резултат от революционни и еволюционни промени в социо-културната парадигма.

Regional Planning:
The course discusses the problems of the methodology and methods of urban analysis and synthesis in four parts:

  1. Natural and anthropogeneous aspects – time, space, architecture and society are discussed as specific urbanistic categories.
  2. Normative and functional aspects – ideology, ecology, sociology and politics are discussed as specific urbanistic disciplines.
  3. Intellectual and research aspects – the development and interaction between urbanistic theories, concepts, methodologies and practices are traced back.
  4. Social and cultural aspects – urban culture and architecture are discussed as resulting from revolutionary and evolutionary changes in the social and cultural paradigm.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с историята и методиката на регионалното планиране, предоставяйки необходимите познания за разработването на проекта за развитие на регион. Разглеждат се природните и антропогенните характеристики на региона, както и нормативните, функционалните и социалните аспекти, влияещи върху развитието му. В този модул студентите развиват по-мащабно мислене и се научават да разглеждат територията като едно цяло с разнообразни връзки и взаимодействия между отделните й елементи.

Модулът е свързан с разработването на проект за развитие на регион