kostinbrod-28-825

Сигнатура: UDPbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 0
Курсов проект: 60
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. арх. Веселин Дончев
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината дава познания за градското развитие като взаимодействие на природни и материални ресурси и социални активности. Придобиват се умения за анализ, синтез и прогнози на сложна урбанистична среда. Създава се отношение към работата със сравнително по- комплексни структури и градски модули.

Urban Development – Project: The module gives knowledge of urban developments as complex interaction of natural, manmade and social activities. Skills are achieved to analyze, synthesize and make prognosis in a complex urban environment. Attitude is shaped towards working with complex structures and city modules.

Повече за модула: В рамките на модула се разработва проект за градско развитие, разглеждащ града като взаимодействие между природните и материалните ресурси от една страна и социалните дейности на жителите от друга. Преминавайки през етапите на анализ, синтез и прогноза за развитие, студентите придобиват разбиране за комплексните градски структури и модулите, които ги изграждат.


Проект за градско развитие на Костинброд

Работата по настоящия проект продължава с планирането на извънградските територии в община Костинброд