sgproject.net

Сигнатура: EIAbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 7 (зимен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Хидромелиорации
Водещ преподавател: доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основите на политиката за опазване на околната среда и оценката на въздействието върху нея. Придобиват се познания относно различните етапи и техники за анализ и оценка на икономическите, социалните и екологични въздействия. Създават се умения за определяне и оценка на проблемите и въздействията, формулиране на препоръки, изказване на становища, както и отношение към методологията за оценка.

Environmental Impact Assessment: This subject acquaints students with the policy fundamentals of environmental protection and environmental impact assessment. Knowledge is gained about the different stages and techniques for analysis and assessment of economic, social and ecological impacts. Skills are acquired for definition and assessment of problems and impacts, formulation of recommendations, expressing viewpoints, as well as an attitude towards the methods of assessment.

ЕО и ОС
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на общите устройствени планове

ОУП

Повече за модула: Тази основополагаща дисциплина запознава студентите с политиката за опазване на околната среда и оценка на въздействието на урбанистичното развитие върху нея и хората. Създават се умения за определяне на проблемите по природни компоненти в рамката на разнообразни казуси, разработвани от студентите, и формулиране на препоръки за намаляване на вредните въздействия. Студентите усвояват изготвянето на основни документи в сферата на урбанизма като Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС).


Екологични прогнози и мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия при реализиране на депо за твърди битови отпадъци