panorama-tvarditsa.com

Сигнатура: EPS2bEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Елена Димитрова
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината разширява познанията по въпросите свързани с опазването на околната среда и връзката им с процеса на градско планиране. Придобиват се познания за основните принципи на градското устойчиво развитие и умения за съставяне и оценяване на общински стратегии и политики за устойчиво градско развитие. Създава се критично отношение към възможностите за приложение на тези подходи в градското планиране и управление.

Environmental Policy and Sustainability II: The module widens the knowledge of environmental protection problems and integrates them into the process of urban planning. Knowledge is obtained about the principles of sustainable urban development and skills to build up and assess municipal strategies and sustainable urban policies. Attitude is shaped towards the opportunities to implement these approaches in urban planning and governance.

Повече за модула: Това е вторият модул в тази сфера, в който се разширяват познанията, свързани с опазването на околната среда, устойчивото развитие и връзката им с процеса на градско планиране. Включени са практически занимания за студентите в конкретни български общини за разработване на стратегии и политики за устойчиво градско развитие. Дисциплината развива критично отношение към възможностите за приложение на тези подходи в градското планиране и управление.


Твърдица – Екологични аспекти на развитието