gis.plovdiv.bg-gis

Географски информационни системи

Сигнатура: GISbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 15
Курсов проект: 45
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Геодезия и информатика
Водещ преподавател: гл.ас. инж. Христо Дечев
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината запознава студентите с философията на географските информационни системи. Придобиват се знания относно теоретичната основа на ГИС. Придобиват се умения за събиране, ползване и интерпретация на данни. Създава се отношение към възможностите на ГИС.

Geographic Information Systems: The module’s purpose is to give the students an overview of geographic information systems (GIS). Knowledge of the theoretical basis of GIS is aimed to achieve skills of collecting, using and interpretation of data are obtained. Attitude is shaped towards utilizing the opportunities of GIS.

Повече за модула: Студентите се запознават с един от основните софтуерни инструменти в сферата на планирането. Редом с теорията, се обръща внимание на практическото приложение на ГИС, като студентите имат възможност да използват научените похвати при разработването на проектите от същия и следващите семестри. Студентите събират умения за събиране, обработка и анализ на различни видове данни, както и за визуализация на проектните идеи, подготвяйки се за техническите предизвикателства на професията.


Географски информационни системи – II част

Сигнатура: GIS2bEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 15
Курсов проект: 45
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: гл.ас. арх. Димитър Калоянов
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината запознава студентите с методите и техниките за събиране, обработка, съхранение и анализ на социологични данни и приложението им в процеса на вземане на решения. Придобиват се умения за прилагане на ГИС в процеса на градско планиране. Създава се отношение към приложението на новите технологии.

Geographic Information Systems II: The module gets the students acquainted with methods and techniques for the collection, processing, storage and analysis of sociological data and their utilization in decision making. Skills towards practical application of GIS in town planning process are obtained. Attitude is shaped towards utilizing of information technology.

Повече за модула: Вторият модул, посветен на тези системи, се фокусира върху създаването и подготовката на данни за работа в ГИС среда. Студентите получават по-задълбочени познания по отношение на коректното и ефективно систематизиране на данните, което могат да приложат на практика в модул Проект – Общ устройствен план (ОУП) на град (модулът е предвиден за магистърската програма).


Курсови проекти