transport

Сигнатура: TRPLbCBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Пътища
Водещ преподавател: проф. д-р инж. Румен Миланов
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината изследва еволюцията в транспортната политика и нейното отражение върху транспортните условия, земеползването, и рамките, в които се управлява транспортното планиране днес. Тя представя методите за транспортно планиране и инструментите, които специалистите по планиране на транспорта използват директно или следва да познават за да могат да вземат правилни и ефективни решения.

Transport Planning: The module examines the evolution of transport policy and its impact on transport conditions, land use patterns, and frameworks within which transport planning is currently conducted. It introduces the transport planning methods and considers the practical tools that transport planners would use directly or need an understanding of in order to make effective judgements and decisions.

Повече за модула: Дисциплината съчетава теоретична и практическа част на планирането на транспортните мрежи и съоръжения. Първата запознава студентите с еволюцията на транспортната политика и нейното отражение върху земеползването, а втората поставя конкретна задача за изучаване на инструментите за транспортно планиране. По този начин студентите се запознават с методиката на работа на техните колеги, изграждайки добра база за проекти, свързани с транспорт и мобилност.


Проект за местен път извън населено място