theory

Сигнатура: PLT2bCBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен)
Аудиторни часове (общо): 30
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Елена Димитрова
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите със съвременните тенденции в теорията на урбанизма, обвързването на теорията и практиката и промяната на границите между тях през последните десетилетия. Тя създава умения за критично оценяване на различните теоретични подходи и изгражда отношение към използваните методи в урбанистичното планиране.

Theory of Urban Planning – II: The module introduces the current trends in the urban planning theory, the links between the theory and practice and the changing boundaries between them the last few decades. It creates skills for critical evaluation of the theoretical approaches and values about the methods used in urban planning.

Повече за модула: В рамките на този модул студентите се запознават в дълбочина със съвременните тенденции в теорията на урбанизма. Обръща се голямо внимание на самостоятелната подготовка и се изследват промените в разбиранията, подходите и прилаганите решения при преодоляването на разнообразни предизвикателства в сферата на урбанизма. Дисциплината развива критично мислене към методите на урбанистично планиране и допринася за ясно оценяване на техните предимства и недостатъци.


Презентация по тема 4