kostinbrod-map

Сигнатура: RUP1bCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 4 (летен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Минчо Ненчев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината представя съвременните тенденции в съхраняването на традициите и осигуряването на равнопоставени възможности в извънградските територии и селските райони при промяната на регионалната политика. Създават се умения за анализ на политиката за развитие на извънградските територии. Придобива се отношение към промените в ползуването на земеделските земи и последващото влияние върху околната среда.

Rural Planning: The module presents contemporary tendencies in preserving local traditions and providing equal opportunities to rural inhabitants through regional policies transformation. Skills are developed to analyze the development policies in rural regions. Attitude is shaped towards the transformation of agricultural land use and its environmental impact.

Повече за модула: Фокусът на тази дисциплина е насочен към териториите извън градовете. Студентите изучават техники за ограничаване на човешкото въздействие върху неурбанизирани и слабоурбанизирани територии, както и методи за опазване на защитени местности, на земеделски и горски територии. Разглеждат се малките населени места, спецификата на тяхното планиране и развитие.

Модулът е свързан с разработването на проект за извънградските територии на Костинброд