Софийски университет „Св. Климент Охридски“ / Философски факултет / специалност Социология

Магистърската програма въвежда студентите в практиките на изследване и планиране на модерния и на съвременния град, като се фокусира върху българския град днес чрез съчетание между традиционни и иновативни подходи към градската динамика като градоустройство, история, социални отношения и културни процеси. Целите на програмата са да подготви студентите за участие в социологически изследвания на града и за мониторинг и оценка на градски политики чрез овладяване на различни изследователски подходи и методи. Програмата предполага активно участие на студентите чрез регулярни анализи и презентации по предварително зададени въпроси, текстове, казуси, както и изследователска практика, която да предостави теоретична и практическа основа за подготовката на магистърската теза.

Възпитаници на програмата са провеждали и провеждат впечатляващи изследвания от интерес не само за академичните и административни институции, но и за широката публика и медиите.

Магистърската програма Градски изследвания е предназначена за студентите с бакалавърска степен по социални науки – Социология, Антропология, Теория и история на културата, История, Етнология, Политология, Европеистика, Философия, но е отворена за бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления задължава студентите с бакалавърска степен, различна от социология, да имат допълнителен модул от три основни социологически дисциплини.

Зелената и транспортната системи в София: от конфликти към синхрон

Изграждане на управленски принципи за устойчиво развитие на София – участие в семинар организиран от Българския център за зелена икономика

Стратегия за обществените пространства на София

Създаване на места (PLACEMAKING) – участие в проект за пространството около Националния дворец на културата

План за реализация на проекта

Насоки за създаване на справедлива система за субсидирано наемане

Свобода и регулация на градската икономика

Свобода и регулация в развитието на

Идентичност и конфликт в публичните пространства на квартал Драгалевци

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)

Урбанизъм и визуална култура

Центрове на култура и изкуство

История на града

Анализ на промените превърнали българските селища в модерни Европейски градове и рецензия на книга по темата

Улица „Цар Иван Асен II“

Задача от модула Въведение в градските изследвания

Маршрут от училище до моя дом

Задача от модула Въведение в градските изследвания

Въведение в градските изследвания

Магистърска програма Градски изследвания

 

Учебен план

  • Разработване на пред-дипломен проект
  • Теренно изследване
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_1-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_2-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_3-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_4-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_5-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_6-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_7-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_8-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_9-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_10-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_11-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_12-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_13-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_14-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_15-1200x900.jpg
http://www.petkovstudio.com/bg/wp-content/uploads/2016/08/page_16-1200x900.jpg