planning-law-rup-crop

Сигнатура: PLAWbCBU
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 5 (зимен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 120
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Йордан Търсанков
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с действащата нормативна уредба. Придобиват се познания относно нормативните документи по ТСУ и Градоустройство. Създават се умения за ползуване и прилагане на действуващата нормативна уредба в областта на ТСУ и отношение към процесите, свързани със земята и собствеността.

Planning Law: The module gives profound knowledge of contemporary planning law and legislative norms. Knowledge is given of urban and regional planning legislation Abilities are obtained to use and apply contemporary legislation in the field of regional and urban planning as well as attitude towards land and property.

Повече за модула: Този модул въвежда студентите в действащата нормативна уредба на България, касаеща професията на урбаниста. Студентите се научават да съблюдават нормативите и регламентите при изграждане на урбанизираната среда и да оформят законосъобразно проектните си предложения. Представя се широк спектър от наредби за изграждането на конкретни обекти и се развиват умения за вземане на решения при изключения и казуси.

Другите студенти за модула:

„В рамките на този сериозен и отговорен модул се изучава един от основните инструменти на урбаниста – ЗУТ (Закон за устройство на територията). Всички студенти от нашата специалност са чували за него и онези, които все още не са го изучавали, смятат, че е много труден за усвояване. Аз мисля обаче, че доц. арх. Йордан Търсанков се справя отлично със задачата си да разясни тънкостите на закона и да го направи разбираем и приятен. Когато навлизат в този модул студентите прилагат и разширяват знанията си, получени в предните 2 курса и се научават да четат „библията“ на урбанистите.“

Христина Ковачева

Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване, работен устройствен план за УПИ VII-723, квартал 134 по плана на ж.к. „Левски“, град София