head

Ноември 2013 – Декември 2014 (1 година и 2 месеца)


Старши експерт в дирекция “Устройствено планиране на територията”

  • Осъществяване на методическото ръководство и контрола върху цялостната дейност по устройствено планиране на територията, включително провеждане на държавната политика и координация на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и на органите на местното самоуправление и местната администрация
  • Дейности по финансово подпомагане изработването на над 90 общи устройствени планове на общини със средства от държавния бюджет
  • Участие в национален експертен съвет
  • Изготвяне на становища по изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и специализираната нормативна уредба
  • Оценка на технически предложения и участие в комисии по Закона за обществените поръчки (ЗОП)

 

Трудов опит

 

 

development-plans-report-1-1024

development-plans-report-2-1024

Повече за Министерство на инвестиционното проектиране (МИП)

 

Участие в обучение, организирано от МИП и “Българска консултантска организация” ЕООД

Въвеждащо обучение, проведено от Института по публична администрация

Участие в програма, продължена от МРРБ след 2014 година