PROEKTI_SOCIALNA_ZONA_IPGVR_PLOVDIV_Final

Сигнатура: PLSbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен, първи курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. арх. Веселин Дончев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината представя основните концепции в социологията и интерпретацията им в урбанистичен аспект. Придобиват се познания за
социологическата структура на обществото и пространствените и изменения в контекста на основните сфери на човешката дейност. Придобиват се умения за прилагане на теоретичните знания в урбанистичната проблематика и се формира отношение за интерпретация на социо-културни процеси.

Повече за модула: Разбирането на обществените норми и процеси, както и поведението на отделната личност са в основата на професията урбанист. Този модул запознава студентите с един от най-важните аспекти на урбанизма – социалните и културните особености на обществото. Студентите придобиват познания за социологическата структура на населението и нейните пространствени измерения.

Urban Sociology:

The module aims at introducing the main principles of Sociology and their interpretation in terms of planning.

Learning outcomes:

  • Knowledge of the social structure of society and its spatial dimensions in the context of the major spheres of human activity.
  • Skills in application of theoretical knowledge in the solution of planning problems.
  • Attitude to the various socio-cultural processes and their interpretation in terms of planning.