haskovo

Сигнатура: CDPPbCBU_M
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 1 (зимен)
Аудиторни часове (общо): 90
Лекции: 0
Курсов проект: 90
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 90
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Александър Александров
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Дисциплината има за цел чрез проследяването на всички етапи в изготвянето на Общ устройствен план да обвърже теоретичните познания с практиката. Посредством поредица от консултации с различни специалисти тя създава умения за работа в екип и отношение към компетенциите на останалите специалисти, участващи в процеса на планиране.

Comprehensive Town Development Plan – Project: The project aims at examination of all stages of the Comprehensive plan making and thus to link the theoretical knowledge with the professional practice. Through a series of consultations with different professionals it creates skills for team working and attitudes towards the competences of the other professional participants in the
process of planning.

Повече за модула: Проектът се основава на реален проект за ОУП на български град и поставя същата задача на студентите. Те се запознават с етапите на работа по ОУП и имат възможност да се срещнат със специалистите и консултантите от екипа, разработващ проекта, с който да дебатират различните решения и да се докоснат до истинската практика.


Общ устройствен план на Хасково

 

публикация в блог