OSR_SF_2013_NEM-crop

Сигнатура: SMANbCBU_M
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р Септембрина Костова
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с основните концепции в стратегическото управление и дава познания относно характеристиките на външната и вътрешна окръжаваща среда, нейната конкурентност и възможностите за промяна. Тя развива умения за стратегическо мислене, като акцентира върху ролята на лидерството и методите за приложение на стратегическите промени.

Strategic Management: The module introduces the key concepts in strategic management and develops knowledge about the characteristics of the internal and external environment, its competitiveness and the potential for change. It develops skills for strategic thinking underlying the role of leadership and the methods for implementation of strategic change.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с основните концепции в стратегическото управление на една организация и дава познания за характеристиките на външната и вътрешна й обкръжаваща среда. Модулът развива стратегическо мислене, акцентирайки върху ролята на лидерството и конкурентоспособността на организациите.


Стратегия за развитие на Столична община – район „Витоша“

Работата по стратегията повлиява на избора на тема на дипломна работа, като териториалният обхват е намален до квартал Драгалевци, а акцентът е поставен върху социалната инфраструктура и благоустройството