PROEKTI_IKONOMICHESKA_ZONA_IPGVR_PLOVDIV_crop

Сигнатура: PLMbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. арх. Веселин Дончев
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината развива в студентите творческо мислене и умения да избират подходящи методологични апарати при изработването на устройствените планове. Придобиват се познания за различните методи, прилагани в урбанистичните проекти и изследвания. Създава се отношение към холистичния подход в процеса на планиране.

Planning Methodology: The module develops the students’ creative abilities to choose eligible methodological means in working out urban development plans. Knowledge is obtained of different methods, applicable in urban planning and research. Attitude is shaped towards using holistic approaches in the process of planning.

Повече за модула: Модулът разглежда различните методи, прилагани в урбанистичните проекти и изследвания и се стреми да развие у студентите творческо мислене и умения за подбиране на подходящ методологичен инструментариум при изработването на устройствени планове. Студентите изучават отделните етапи, през които трябва да премине работата по един устройствен план и разглеждат алтернативни подходи към даден урбанистичен проблем.