docklands

Сигнатура: UREHbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 7 (зимен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: гл.ас. д-р арх. Милена Ташева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с глобалните промени в съвременния свят и тяхното въздействие върху градското обновяване. Придобиват се познания за процесите, формиращи социалната и изградената градска среда, теоретичната основа на урбанизацията. Придобиват се умения за анализ на реализациите за градско обновяване. Създава се отношение към плюсовете и минусите на различните реализации и подходи и връзката им с глобалните промени.

Urban Regeneration: This discipline acquaints students with the global changes in the contemporary world and their impact on urban regeneration. Knowledge is obtained on the processes shaping the social and built urban environment, the theoretical basis of urbanization. Skills are acquired for analysis of urban regeneration projects. A sense is developed of the pros and cons of different projects and approaches, and their relation to global changes.

Градско обновяване
Приложение на техниките и политиките на обновяване в

Проект за градска реконструкция

Градски маркетинг
Инвестиционна дестинация

Пловдив

 

Повече за модула: По-голямата част от работата на урбаниста в днешно време е фокусирана върху обновяването и рехабилитацията на вече урбанизирани територии. В този модул студентите се запознават с факторите, влияещи върху градското развитие и упадък, чрез анализ на примери от световната практика. Те придобиват знания и умения за възстановяване на градовете и на отделни зони, за управлението, организацията и реализирането на плановете за градско обновяване, за източниците и начините на финансиране, за контрола и за формите на публично участие. Застъпени са въпросите за планиране на големи събития, за обновяване чрез мащабни проекти, за градския маркетинг и промяната в облика на градовете.


Обновяване на Лондонските докове