plovdiv-central

Сигнатура: URBP3bCPU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 120
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 0
Практика: 120
Самостоятелна подготовка: 0
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Валери Иванов
Форма на оценяване: Зачот

Анотация: Преддипломната практика включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да съберат изходни материали за задачите си през следващия семестър.

Pre-Diploma Field Training: The practical training includes visits to regional and local authority administration offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an opportunity to collect information and study materials concerning their future tasks while developing their communicative skills and team work abilities.

Трудов опит

 


След третата година е време студентите да помислят за предстоящата си дипломна работа, с която ще придобият образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. За това е предвиден преддипломният стаж, по време на който студентите имат възможност да обмислят темата на своя дипломен проект и да наберат необходимата информация в него. Това може да се осъществи и в частна фирма или общинска институция, а в зависимост от предпочитанията – и в държавната администрация. УАСГ оказва съдействие за приемане на студентите в желаната институция и обикновено стажът е интересен и ползотворен за всички.

В периода на обучението си студентите са придобили необходимите знания и умения , за да се справят с новото предизвикателство. В рамките на един месец те се сблъскват с реални ситуации и участват в разработването на различни проекти. Онези от тях, които са избрали общинската администрация, се запознават с нейните структури и имат възможността да работят с главните архитекти и инженери на съответната община. От голяма полза за разработването на бъдещата дипломна работа е също така запознаването им с различните стратегически и устройствени планове за развитие на общината.

Срещата с практическата страна на планирането носи много плюсове на стажантите както в процеса на обучение, така и в професионалните среди. Много от студентите споделят, че контактите с професионалисти са им разкрили друга гледна точка по отношение на реализацията на урбанистите и са им послужили впоследствие за започване на работа по специалността.

Другите урбанисти за преддипломната практика след 3-ти курс:

“Може би трябва да започна с това – защо избрах да направа своя стаж в частна фирма. Имах огромното желание да си запълня свободното време през лятото, като се занимавам с нещо интересно и свързано с това, което учим и знаех, че точното място е частна фирма в областта на проектирането и планирането. Първоначално бях приет във фирмата с интерес и много бързо успях да се впиша в екипа. Стажът ми ме срещна с най-различни професионалисти от ВиК инженери, архитекти до компютърни специалисти, а създаването на контакти в днешно време е ключов момент. Също така една препоръка от частна фирма с изградено име и авторитет, би могла да отвори много врати за в бъдеще.”

Мартин Димов, частна фирма

 

Другите урбанисти за учебната практика в Община Пловдив:

“Аз прекарах стажа в общината на град Пловдив. Бях приет радушно от цялата дирекция “Устройство на територията” и срещнах подкрепа по всички въпроси, които ме вълнуват. Имах възможност да вникна в работата на администрацията, процесите, съпровождащи различните устройствени схеми и планове, тяхната последователност и законосъобразност. Разгледах множество настоящи, стари, осъществени и неосъществени проекти и планове за развитие, предложения за строителство и промени в транспортната организация на града. Запознах се също и с трудностите, пред които е изправена администрацията, липсата на добра координация между отделните нива и различните структури на общината. Стажът беше изключително полезен за мен, защото ми даде възможност да наблюдавам процеса на вземане на устройствени решения, които реално влияят върху обществото и неговия начин на живот. Направих си изводи за управлението на градската система и предизвикателствата пред хората, отговорни за нормалното протичане на процесите, които поддържат тази система.”

Калоян Карамитов

Стаж в дирекция “Устройствено планиране, общ устройствен план, архитектура и благоустройство и инвестиционно планиране”, община Пловдив

Информацията от стажа е използвана в разработването на дипломна работа за централния площад на град Пловдив