Ноември 2008 – Септември 2012 (3 години и 10 месеца)


Старши експерт в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството“, Главен специалист и Чертожник в отдел „Кадастър и регулация“

  • Изготвяне на скици, удостоверения и официални документи по технически услуги
  • Съгласуване на градоустройствени и инвестиционни проекти
  • Извършване на проверки на територията Драгалевци и Природен парк „Витоша“
  • Участие в комисии и други специфични дейности като количествена оценка на щети по сгради от земетресение (22-ри май 2012 година)
  • Използване на специализиран софтуер за документ-оборот и работа с клиенти (управление на опашките)

Постижения: Успешно развитие в йерархията на организацията
Участие във въвеждане на Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008

 

Трудов опит

 

Квартал Драгалевци

На схемата в центъра са отбелязани (с текст) общо 18-те местности в Драгалевци, които са с отделни подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване.

detailed-development-plans-1

Другите урбанисти за работата в структурите на Столична община

1) Кой е последният / най-удовлетворяващият проект, по който си работила?

Програма за създаване на среда за достъп до обектите на Софийската Мала Света Гора. Разработи се пилотен детайл, централна част от северните територии на Столична община (СО). Проектът беше част от програми за прилагане на ОУП на СО.

Като служител в публичен сектор, за съжаление нямам възможност да участвам в проекти на територията на София, а за друго населено място не разполагам с време. Последният най-вълнуващ казус, с който се сблъсках, беше във връзка с молба на Мюсюлманското сунитско ханефитско изповедание в Република България за построяване на религиозен храм на територията на град София. Има градоустройствени особености, за чието съществуване не предполагах.

Последният проект, по който съм работила, е План за регулация и застрояване на НПЗ „Хладилника-Витоша“, град София, а най-удовлетворяващият – Програма за създаване на среда за достъп до обектите от Софийска Мала Света Гора.

2) Коя част от работата, свързана с урбанизма / планирането, те удовлетворява най-много и защо?

Харесва ми социалният ефект от планирането. В този случай е важен диалогът със заинтересованите и засегнатите физически и юридически лица, а за да се постигне е необходимо потокът на информация да е ясен, организиран и двупосочен. Бих искала да работя с голям набор от специалисти, така че да имам възможност да обединя знанията на всички, за да получа най-доброто решение. Дори и да не е уникално, достатъчно е да бъде иновативно и приложимо точно за тази територия и точно за тези хора.

Изготвям задания за проекти и програми, за оформянето на които анализирам нормативни, устройствени, природно-географски, социални и други условия.

Самият процес на планиране, преди процедурите по приемане на плановете, тъй като се срещам с различни по професия и начин на мислене специалисти, налага се да разрешаваме проблеми, които изискват редица умения и знания. Всичко това прави работата интересна и донякъде по-удовлетворяваща.

3) Защо има смисъл да практикуваш като урбанист?

Защото съм избрала да бъда урбанист. Защото като урбанист имам възможност да изучавам и изследвам глобално социалните, икономическите и екологичните процеси. Мога да се ориентирам, ходя пеш, забелязвам детайлите и се впечатлявам от всичко – материя, навици, потоци, действия. Забавлявам се. Урбанизмът възпита у мен грижа.

Мая Митева, работи в „Софпроект“

Да, но този въпрос си мисля, че трябва да е зададен в обратна посока. Защо има смисъл да уча Урбанизъм, за да практикувам настоящата си професия. Имаме подготовка в широк диапазон. Най-много ни помага умението да анализираме нормативни текстове, да четем кумулативно за благото на града като цяло, а не просто да прилагаме дадена разпоредба, защото такава е практиката.

Цвета Славчева, експерт в отдел „Общ устройствен план“ в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община

Защото получаваш много и различни знания и придобиваш умения за комуникация и работа, които трудно може да натрупаш в друга професия. Занимаваш се с различни казуси и почти никога работата не е еднотипна, което позволява да се развиваш както като специалист, така и като личност. И последно, но не и по важност, за да дадеш шанс на градовете, които планираш, за по-добро функциониране, защита и живот на неговите жители. Познанията като урбанист позволяват на специалистите в тази област да имат реална представа и компетентна оценка за процесите, които протичат в населените места и да реагират адекватно и професионално при разрешаване на техните проблеми и трудности.

Беата Цонева, работи в „Софпроект“

Кратки интервюта с вече дипломиралите се колеги за професионалната реализация и любимите проекти по случай

10 години специалност Урбанизъм в България

 

Dragalevtsi

Образование по урбанизъм успоредно с работата в Столична община – район „Витоша“

 

Технически профил

Специалност Урбанизъм

 

Трети курс
През третата година студентите задълбочават познанията си в областите управление, законодателство и администриране. Широкият спектър от избираеми модули позволява на студентите да се ориентират към привлекателна за тях сфери.

По-широк контекст на планирането

Четвърти курс
В последната година от бакалавърската програма студентите използват натрупаните теоретични и практически познания за самостоятелно взимане на решения и прилагат научените подходи за планиране на динамично променящата се среда, спазвайки етичните …

Приложен урбанизъм

Магистърска степен
Надгражда част от модулите на бакалавърската програма чрез по-сложни теми и изисква повече самостоятелна подготовка. От друга страна в програмата навлизат нови икономически, технически, мениджърски и управленски модули, които подготвят младите …

Магистърска програма по урбанизъм

 

Хуманитарен профил

Социология

 

МП Градски изследвания
Магистърската програма по специалност Социология към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ въвежда студентите в практиките на изследване и планиране на модерния и на съвременния град, като се фокусира върху българския град днес …

Магистърска програма
Градски изследвания

Участия и доклади
Всички публикации
0

Ph.D. Seminar

На 14-ти и 15-ти юни 2016 година се проведе ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на катедра Градоустройство към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Програма на семинара (график на представяне) Докторантите в катедратаПовече информация
By : Благой Петков | юни 15, 2016
0

Spatial Planning 6

На 14-ти и 15-ти май 2015 година се осъществи шестата научно-приложна конференция ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ – VI организирана катедра Градоустройство към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезияПовече информация
By : Благой Петков | май 15, 2015

Greener Sofia

Зелената и транспортната системи в София: от конфликти към синхрон Имах удоволствието да участвам в организирания от Българския център за зелена икономика двудневен семинар, чиято цел беше да се намерят решения за синхронизиранетоПовече информация
By : Благой Петков | апр. 26, 2015
0

Teambuilding and Leadership

В периода от 29-ти до 31-ви октомври 2014 година имах удоволствието да участвам в организираното от „Българска консултантска организация“ ЕООД специализирано обучение за служителите на Министерство на инвестиционното проектиране (МИП) на тема УспешниятПовече информация
By : Благой Петков | окт. 31, 2014
0

Introduction to Public Administration

Удостоверение № 73898 от 14-ти май 2014 година на Института по публична администрация за успешно завършен курс Въведение в държавната служба Материали от курса: Доклад за състоянието на администрацията 2012 Презентация по модул 3. СтатутПовече информация
By : Благой Петков | май 14, 2014

Think Global – Act Local

SISiety: Мисли глобално – действай локално Екипи от по четирима души развиха интересни модели как хората лесно и бързо да споделят приключенията си на път, когато отиват на гости на баба, да разгледатПовече информация
By : Благой Петков | мар. 18, 2014
0

Sofia 2020

Стратегия за обществените пространства на София – създаване на места (PLACEMAKING) – пространство НДК  
By : Благой Петков | юни 25, 2011