Ministerstvo-na-regionalnoto-razvitie

Сигнатура: URBPbCPU_M
ECTS: 1,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 30
Лекции: 0
Упражнения / Семинарни занятия: 0
Практика: 30
Самостоятелна подготовка: 0
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева
Форма на оценяване: Зачот

Анотация: Учебната практика по специалността включва посещения в областни и общински административни служби, както и проучване на дейността на проектантски фирми и бюра. Целите на практиката са да развие практическото приложение на получените знания от предходните семестри, както и да позволи на студентите, развивайки комуникативни навици и умение за екипна работа, да събират информация, свързана с разработката на дипломна работа.

Practical Training – Master’s Degree: The planning practice includes visits to regional and local authority administration offices, as well as studying the planning practice of planning firms and agencies. The planning practice has its aim at raising the students’ practical skills on the basis of their knowledge obtained over previous semesters. and also to give the students an opportunity to collect information that shall facilitate the work over tehir diploma thesis.

Трудов опит

 


Програмата на студентите, които са решили да продължат висшето си образование, за да придобият образователно-квалификационна степен “Магистър”, също включва летен преддипломен стаж. Той обикновено продължава между две седмици и един месец, а мястото където се провежда, е по желание на студента. Целта на този преддипломен стаж е да подготви студентите за участие в реални проекти и да даде възможност за прилагане на усвоените до момента знания в практиката. Освен да обогати и надгради познанията и практическата подготовка на студентите, този стаж може да насочи младия урбанист към определен профил, аспект от урбанизма, както и да помогне за избора на тема за предстоящата дипломна работа. Този стаж също така може да създаде предпоставки за бъдеща професионална реализация в избраната фирма или институция.

На този етап от образованието си голяма част от студентите предпочитат държавните институции. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е често срещан избор, тъй като там младите специалисти се запознават с планирането на национално ниво. Важен аспект е и запознаването с начина на организация и работа в една такава институция и връзките и комуникацията с други държавни звена.

Друг често срещан избор е Националният център за териториално развитие (НЦТР), където младите урбанисти имат възможността да навлязат в процеса по изготвяне на документите и плановете на стратегическото и устройственото планиране. Стажът дава възможност на студентите да се запознаят с положителните страни, но и с трудностите, които се явяват при работата в интердисциплинарен екип.

Съществува възможност за провеждане на преддипломния стаж извън България с цел запознаване с чуждата практика по устройствено планиране. Такъв стаж бе организиран от втория випуск урбанисти, амбицирани от идеята да се запознаят отблизо с един от градовете-пионери в планирането в Европа, а именно Барселона.

Другите урбанисти за учебната практика по специалността след 1-ви курс на ОКС Магистър в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ):

“Преддипломният стаж след първи курс е една чудесна възможност за студентите, които до този момент не са се докосвали до практиката в професията, да го направят, без значение дали е в държавна институция или в частна фирма.

Аз имах удоволствието да го изкарам в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в отдела за стратегическо планиране на регионалното развитие. Чувството да бъдеш в една такава институция е невероятно! Там успях да говоря с много хора, от които зависи бъдещото развитие на регионите в България, да участвам в дискусии по важни и актуални теми. Запознаването с работата на институцията “отвътре” ми помогна в избора в каква сфера на урбанизма искам да се развивам в бъдеще, а контактите, създадени там, са безценни.”

Пламен Апостолов

Стаж в дирекция “Устройство на територията”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Дипломна работа на тема Драгалевци – периферията като връзка на София с Витоша

Голяма част от студентите използват времето на летния учебен стаж за подготовка на своето проучване за предстоящата дипломна работа. Аз избрах моята тема във връзка трудовите ми ангажименти – експерт Кадастър и регулация за територията на Драгалевци в Столична община – район “Витоша”. Работата по дипломния проект започна още в модулите Стратегическо управлениеУправление на проекти – II част и Социална инфраструктура – II част и продължи с проектите в Магистърската програма Градски изследвания по дисциплините Свобода и регулация на градската икономикаЕмпирично социологическо изследване и други.

 

Успоредно с настоящия стаж в МРРБ, колега от моята група (урбанист Юлия Лилянова) пожела да проведе своята учебна практика по специалността след 1-ви курс в образователно-квалификационна степен (ОКС) Магистър при мен в Столична община – район “Витоша”, във връзка с предстоящите задачи по нейната дипломна работа. Вече имах опит в това да напътствам студенти в техния летен стаж, тъй като в предните две години общо четирима кандидат-урбанисти успешно осъществиха своята преддипломна практика след 3-ти курс в ОКС Бакалавър в моя отдел, но най-голяма отговорност почуствах през лятото на 2015 година, когато като Главен експерт в дирекция “Устройство на територията и национална експертиза” бях определен да бъда ръководител (вече професионалист с натрупан опит и редовен докторант в катедра Градоустройство) на колега, пожелал да проведе същия стаж (след 3-ти курс) в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.