PROEKTI_IKONOMICHESKA_ZONA_IPGVR_PLOVDIV_Final_1

Сигнатура: SPSEbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Елена Димитрова
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Модулът има за цел да представи обзорно и да осъществи сравнителен анализ на системите за планиране в различните европейски страни и техния специфичен национален контекст, като синтезира знанията, придобити в предходните модули.

Очакваните образователни резултати включват придобиване на познания за тенденциите в развитието на пространственото планиране в Европа, изграждане на умения за провеждане на сравнителен анализ на различни градоустройствени политики и практики, изграждане на отношение към пространственото структуриране на съвременна Европа.

Spatial Planning Systems in Europe: This module is aimed to present an overview and to provide a comparative analysis of the planning systems in different European countries, their specific national context, while summarizing the knowledge gained in the previous modules. The anticipated training results include gaining knowledge on the development trends in the spatial planning in Europe, acquiring skills for making comparative analysis of different urban planning policies and practices, cultivating an attitude towards the spatial structuring in contemporary Europe.

Повече за модула: Дисциплината представя и разглежда разнообразните подходи за пространствено планиране и управление в различните европейски държави и обяснява обвързаността на тези процеси с националната специфика на страните. Проследяват се закономерностите в развитието на планирането в Европа през последните десетилетия, преповтарящите се предизвикателства пред европейските градове, заедно с утвърдилите се в различни ситуации методи за успешното им преодоляване. Модулът създава разбиране за планирането като непрекъснат процес, съчетаващ действие и резултат.


Има ли бъдеще стратегическото пространствено планиране в Европа?