housing-policy-2

Сигнатура: HAPbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 6 (летен, трети курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Жилищни сгради
Водещ преподавател: гл.ас. д-р арх. Милена Нанова
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация: Дисциплината представя опита на европейските страни в областта на жилищната политика. Придобиват се познания за връзките между жилищната политика и процесите на планиране. Създават се умения за разработване на програми и прилагането им, както и отношение към равнопоставеността при осигуряването на жилища.

Housing Policy: The subject presents the experience of the European countries in the field of housing policy. Knowledge is obtained on the connections between the housing policy and the processes of planning. Skills are acquired for the development of programmes and their implementation, and an approach is developed towards the equal treatment in lodging provision.

Повече за модула: Модулът запознава с жилищните политики на европейските страни, с положителни и отрицателни примери за планиране, проектиране, за изграждане и обновяване на средата за обитаване и жилищния фонд. Разглеждат се стратегии и политики за осигуряване на жилища за различни социални и възрастови групи, изясняват се подходите при задоволяване на разнообразни  потребности, търси се балансът между стандарта на живот, спешното решаване на въпросите, свързани с настаняването на големи групи от хора и личните потребности на човека от дом.


В модула са разработени следните курсови задачи:

  1. Презентация за жилищната политика на Великобритания
  2. Бистрица – градоустройствено проучване
  3. Есе за жилищната група The Axis в Romford на строително-инвестиционна компания Barrat London