ipp

Сигнатура: IPPbCBU_M
ECTS: 6,0
Статут: Задължителен
Семестър: 2 (летен)
Аудиторни часове (общо): 90
Лекции: 0
Курсов проект: 90
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 90
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева, гл.ас. д-р арх. Милена Ташева
Форма на оценяване: Защита на проект

Анотация: Проектът има за цел да интегрира политиките на различни сектори от икономиката и да ги обвърже с развитието на територията, предоставена за проучване и проектиране в курсовия проект.

Integrated Planning Project: The project aims to integrate policies from various sectors of economy relating them to the development of project territory.

Повече за модула: Модулът събира студенти по урбанизъм и архитектура за разработване на проект, фокусиран върху актуален урбанистичен проблем и интегриращ политиките на различни икономически сектори за справяне със социални и икономически предизвикателства. Студентите получават възможност за съчетаване на подходите на двете специалности за постигане на обща цел, което да ги подготви за бъдеща съвместна работа.

 

Другите студенти за модула и проектите в специалност Урбанизъм:

“Това, което ми харесва най-много в образованието по урбанизъм е че всички проекти, които разработваме, са реални и актуални, касаещи проблеми на средата, чието решение в момента се търси. С преподавателите и колегите от моя випуск използвахме подходи и приложихме методи, аналогични на тези, които се изискват при разработването на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) още преди такива да бъдат разработени в България. Сега много мои колеги имат възможността да участват като стажанти и експерти в изготвянето на ИПГВР именно поради добрата подготовка, която преподавателите ни дадоха.”

Мария Иванова

Интегриран план за градско развитие и възстановяване (ИПГРВ) на район Красно село, Столична община – пилотен проект