europe

Сигнатура: CEURbCBU
ECTS: 4,0
Статут: Задължителен
Семестър: 3 (зимен, втори курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: проф. д-р арх. Веселина Троева, гл.ас. д-р арх. Милена Ташева
Форма на оценяване: Изпит

Анотация: Дисциплината запознава студентите с икономическите и социалните предизвикателства пред гражданите на страните – членки на Европейския съюз. Придобиват се познания за географските и културните елементи, формиращи облика на съвременна Европа. Придобиват се умения за анализ на политиката на Европейския съюз и влиянието и върху градското развитие. Създава се отношение към културната идентичност.

Contemporary Europe: The module gets the students acquainted with the economic and social challenges posed before the citizens of the EU member states. Knowledge is obtained of the geographic and cultural elements, shaping the image of present day Europe. Abilities to analyze the policies of the EU and their implication on urban development. Attitude towards cultural identities is formed.

Повече за модула: Дисциплината запознава студентите с историята, институционалната структура и най-важните общи политики и инициативи на Европейския съюз. Разглеждат се географските и културните особености на различните държави, придобиват се умения за анализ на онези политики, които имат най-голямо отражение върху развитието на градовете и регионите и допринасят за постигане на социално, икономическо и териториално сближаване.


Програма САПАРД

Какви са последиците от застаряващото население в Европа?