planning header

Сигнатура: CPPbEBU
ECTS: 4,0
Статут: Избираем
Семестър: 7 (зимен, четвърти курс)
Аудиторни часове (общо): 60
Лекции: 30
Упражнения / Семинарни занятия: 30
Практика: 0
Самостоятелна подготовка: 60
Катедра: Градоустройство
Водещ преподавател: доц. д-р арх. Елена Димитрова
Форма на оценяване: Изпит (курсова работа 50% изпит 50%)

Анотация: Дисциплината има за цел да запознае студентите с актуалните процеси и тенденции в съвременната урбанистична практика. Модулът предоставя форум на изявени специалисти от страната и чужбина, работещи в различни сфери на урбанистичната практика. Очакваните образователни резултати за свързани с получаване на знания за най-новите процеси в областта на пространственото планиране и развитие, умения за бърза професионална ориентация сред многообразието на урбанистичните проблеми и изграждане на отношение към ценностите и приоритетите на урбанистичната дейност в съвременния свят.

Contemporary Planning Practice: The module aims to get the students acquainted with up-to-date processes and trends in contemporary urban planning practice. It is a forum for prominent planning professionals from Bulgaria and abroad, working in various spheres of urban planning practice. The expected result is connected to the students’ obtaining knowledge of new processes in the sphere of of spatial planning and development, skills for rapid professional orientation in the variety of urban problems, shaping of attitude towards the values and priorities of urban planning activity in the world today.

Повече за модула: Модулът запознава студентите с актуалните процеси и тенденции в съвременната урбанистична практика. Той включва посещения на изявени специалисти от страната и чужбина, работещи в различни сфери на урбанистичното планиране и управление. Студентите навлизат в комплексната среда от професионални мнения, приоритети, конфликти и партньорства в съвременния свят.


Между правенето и случването – ролята на урбанистите в океана от агенти на промяната